آمل
قیمت ویلا : ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۷۵
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
چمستان
قیمت ویلا : ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۳۶۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۷۲۸
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۴۱
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۴۲۵
بنا بنا ۵۰۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۹۰۰
بنا بنا ۶۰۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۳۲
بنا بنا ۳۸۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۵
خواب ۴
محمودآباد
قیمت ویلا : ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۷۰
بنا بنا ۳۶۰
خواب ۴
محمودآباد
قیمت ویلا : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۳۴۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۵۵
بنا بنا ۲۱۵
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۵۱۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۴۲۰
خواب ۵+
محمودآباد
قیمت ویلا : ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۵۴۴
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
چمستان
قیمت ویلا : ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۲۹۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۶۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۶۰۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۴
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۴
محمودآباد
قیمت ویلا : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۶۴
بنا بنا ۳۶۰
خواب ۱
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۱۵۰۰
بنا بنا ۳۶۳
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
محمودآباد
قیمت ویلا : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
چمستان
قیمت ویلا : ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۸۰
خواب ۴
چمستان
قیمت ویلا : ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۸۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۵+
چمستان
قیمت ویلا : ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۴
محمودآباد
قیمت ویلا : ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۹۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
چمستان
قیمت ویلا : ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
محمودآباد
قیمت ویلا : ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳

دسته بندی ویلا