خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا شمال شهرکی سند دار ۳۴۲ (۲) جدید ۲۴
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شمال ۳۲۴ (۱) جدید ۱۲
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۳۰ متر
قیمت ویلا : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال جنگلی ۳۳۰ (۱) جدید ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد کد ۳۳۵ (۱) جدید ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال استخردار ۳۳۵ (۱) جدید ۲۶
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس نماسنگ ۳۴۱ (۲) جدید ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۵ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ارزان در شمال ۳۳۶ (۱) جدید ۱۱
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۷۰ متر
 • بنا بنا ۹۰ متر
قیمت ویلا : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال فلت ۳۳۷ (۲) جدید ۱۲
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال چوبی ۳۳۸ (۲) جدید ۱۵
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت ویلا : ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا شمال شهرکی سند دار ۳۴۲ (۲) ویژه ۲۴
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال جنگلی ۳۳۰ (۱) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد کد ۳۳۵ (۱) ویژه ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس نماسنگ ۳۴۱ (۲) ویژه ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۵ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا لوکس شهرکی ۳۳۹ (۱) ویژه ۳۹
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال ۳۴۰ (۲) ویژه ۱۸
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال نیم پیلوت ۳۳۳ (۲) ویژه ۲۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس سه خواب ۳۲۷ (۱) ویژه ۱۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۷۰ متر
قیمت ویلا : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت استخردار ۳۲۶ (۱) ویژه ۲۱
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال ۳۳۲ (۱) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا استخردار نزدیک ساحل کد ۳۳۱ (۱) ویژه ۳۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۴۰۵ متر
 • بنا بنا ۲۲۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد دوبلکس کد ۳۱۰ (۱) ویژه ۲۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا دوبلکس (۱) ویژه ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۳۶ متر
قیمت ویلا : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال دوبلکس ۳۱۵ (۳) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۲۷۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۳۰۷ (۱) ویژه ۱۸
محموآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست