خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا چمستان مبله ۳۷۳ (۰) جدید ۷۷
چمستان
 • خواب ۵+
 • زمین زمین ۳۸۰ متر
 • بنا بنا ۴۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال شهرکی ۳۷۱ (۰) جدید ۲۴
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا لوکس چمستان ۳۷۲ (۰) جدید ۶۶
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۲۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا استخردار چمستان ۳۷۰ (۰) جدید ۶۰
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا محمودآباد ۳۶۹ (۰) جدید ۳۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۷۲ متر
 • بنا بنا ۱۶۰ متر
قیمت ویلا : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا باغ محمودآباد ۳۶۸ (۰) جدید ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۵۳۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال استخردار ۳۶۷ (۰) جدید ۳۶
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۹۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی ۳۶۶ (۰) جدید ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۵ متر
 • بنا بنا ۱۶۰ متر
قیمت ویلا : ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا استخردار محمودآباد ۳۶۵ (۰) جدید ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا چمستان مبله ۳۷۳ (۰) ویژه ۷۷
چمستان
 • خواب ۵+
 • زمین زمین ۳۸۰ متر
 • بنا بنا ۴۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا لوکس چمستان ۳۷۲ (۰) ویژه ۶۶
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۲۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا استخردار چمستان ۳۷۰ (۰) ویژه ۶۰
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا محمودآباد ۳۶۹ (۰) ویژه ۳۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۷۲ متر
 • بنا بنا ۱۶۰ متر
قیمت ویلا : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی ۳۶۶ (۰) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۵ متر
 • بنا بنا ۱۶۰ متر
قیمت ویلا : ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان شهرکی ۳۶۴ (۰) ویژه ۳۰
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۲۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا دوبلکس محمودآباد ۳۶۲ (۰) ویژه ۴۴
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا دوبلکس محمودآباد ۳۶۱ (۰) ویژه ۳۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۱۱ متر
 • بنا بنا ۱۷۰ متر
قیمت ویلا : ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا جنگلی چمستان ۳۶۰ (۰) ویژه ۲۰
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال جنگلی ۳۵۸ (۰) ویژه ۲۰
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان استخردار ۳۵۹ (۰) ویژه ۴۶
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۴۲۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۵۷ (۰) ویژه ۲۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال اقساطی ۳۵۶ (۰) ویژه ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد ۳۵۵ (۰) ویژه ۲۵
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال شهرکی ۳۵۴ (۰) ویژه ۳۱
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۵ متر
قیمت ویلا : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست