خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا شمال نیم پیلوت شهرکی ۳۲۸ (۱) جدید ۱۲
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت ویلا : ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس سه خواب ۳۲۷ (۱) جدید ۱۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۷۰ متر
قیمت ویلا : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت استخردار ۳۲۶ (۱) جدید ۲۱
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال ۳۳۲ (۱) جدید ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال نیم پیلوت محمودآباد ۳۱۹ (۱) جدید ۱۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت ویلا : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد دوبلکس ۳۲۳ (۱) جدید ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۲۲ (۱) جدید ۱۰
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال دوبلکس نماسنگ ۳۲۰ (۵) جدید ۲۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۳۰ متر
قیمت ویلا : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال دوبلکس استخردار ۳۱۸ (۱) جدید ۲۲
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۵۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا شمال دوبلکس سه خواب ۳۲۷ (۱) ویژه ۱۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۷۰ متر
قیمت ویلا : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت استخردار ۳۲۶ (۱) ویژه ۲۱
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال ۳۳۲ (۱) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا استخردار نزدیک ساحل کد ۳۳۱ (۱) ویژه ۳۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۴۰۵ متر
 • بنا بنا ۲۲۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد دوبلکس کد ۳۱۰ (۱) ویژه ۲۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا دوبلکس (۱) ویژه ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۳۶ متر
قیمت ویلا : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال دوبلکس ۳۱۵ (۳) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۲۷۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۳۰۷ (۱) ویژه ۱۸
محموآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۶۸ (۲) ویژه ۷
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۱۵ متر
 • بنا بنا ۱۳۵ متر
قیمت ویلا : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا شمال ۲۲۹ (۱) ویژه ۳۰
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۵۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۶۷ (۱) ویژه ۱۳
سعادت آباد شمال
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۳۰ متر
قیمت ویلا : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۶۶ (۱) ویژه ۱۷
سعادت آباد شمال
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۵۲ (۱) ویژه ۵۲
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۲۰ متر
 • بنا بنا ۴۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۵۹ (۱) ویژه ۲۵
آمل
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۴۷ (۱) ویژه ۲۵
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۱۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست
طراحی داخلی ویلا
سقف پنج دری شاه نشین