خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا شمال جنگلی ۳۵۸ (۰) جدید ۲۰
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان استخردار ۳۵۹ (۰) جدید ۴۶
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۵۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۵۷ (۰) جدید ۲۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال اقساطی ۳۵۶ (۰) جدید ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ارزان محمودآباد ۳۲۱ (۰) جدید ۱۱
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد ۳۵۵ (۰) جدید ۲۵
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال شهرکی ۳۵۴ (۰) جدید ۳۱
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۵ متر
قیمت ویلا : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی ۳۵۳ (۰) جدید ۲۶
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی نزدیک ساحل ۳۵۲ (۰) جدید ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا شمال جنگلی ۳۵۸ (۰) ویژه ۲۰
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان استخردار ۳۵۹ (۰) ویژه ۴۶
چمستان
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۵۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۵۷ (۰) ویژه ۲۰
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال اقساطی ۳۵۶ (۰) ویژه ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد ۳۵۵ (۰) ویژه ۲۵
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال شهرکی ۳۵۴ (۰) ویژه ۳۱
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۵ متر
قیمت ویلا : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی ۳۵۳ (۰) ویژه ۲۶
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۹۰ متر
قیمت ویلا : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی نزدیک ساحل ۳۵۲ (۰) ویژه ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا کاخ چمستان ۳۵۱ (۱) ویژه ۲۴
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۵۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۹ (۰) ویژه ۳۳
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۴۷ (۰۰) ویژه ۳۱
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۵ (۳) ویژه ۱۶
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان جنگلی ۳۴۶ (۴۵) ویژه ۴۵
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۹۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مدرن محمودآباد ۳۴۳ (۲) ویژه ۴۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۶ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی سند دار ۳۴۲ (۲) ویژه ۲۴
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست