خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا ۲۷۱ (۱) جدید ۹
سعادت آباد شمال
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۰۰ متر
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید-ویلا- ۲۹۱ -۲ جدید ۱۶
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۱۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۳۰۵ (۱) جدید ۱۶
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۷۰ متر
 • بنا بنا ۱۳۰ متر
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۳۰۶ (۱) جدید ۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۹۹ (۱) جدید ۱۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۸۹ (۱) جدید ۸
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۳۰ متر
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۹۵ (۲) جدید ۹
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۵۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۸۷ (۱) جدید ۱۸
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۷۲ (۱) جدید ۳۵
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۵۱۰ متر
 • بنا بنا ۲۶۰ متر
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا ۲۶۸ (۲) ویژه ۷
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۱۵ متر
 • بنا بنا ۱۳۵ متر
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا شمال ۲۲۹ (۱) ویژه ۳۰
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۳۵۰ متر
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۶۷ (۱) ویژه ۱۳
سعادت آباد شمال
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۳۰ متر
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۶۶ (۱) ویژه ۱۷
سعادت آباد شمال
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت فروش : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۵۲ (۱) ویژه ۵۲
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۴۶۰ متر
 • بنا بنا ۲۷۰ متر
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۵۹ (۱) ویژه ۲۵
آمل
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۵۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۴۷ (۱) ویژه ۲۵
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۱۰ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت فروش : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۴۰ (۱) ویژه ۲۶
سعادت آباد شمال
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۵۰ متر
 • بنا بنا ۲۶۰ متر
قیمت فروش : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا ۲۴۹ (۱) ویژه ۲۵
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۶۰ متر
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست
طراحی داخلی ویلا
سقف پنج دری شاه نشین