۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۱۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۴۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۳۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۲۸۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۶۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۸۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۸۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۴
قیمت فروش : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۱۵
بنا بنا ۲۸۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۸۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۹۰۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۵
بنا بنا ۱۵۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۴
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۸۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا دوبلکس

ویلا دوبلکس چیست ؟


طراحی ویلا دوبلکس


اگر داخل 1 واحد ساختمان، 2 طبقه طراحی کنند و این دو طبقه را با يک پلکان به یکدیگر متصل کنند به آن طراحی دوبلکس می‌گویند.

طراح ساختمان ویلا دوبلکس را از داخل بصورت 2 طبقه طراحی نموده و برای رفت و آمد بین طبقات نیز پلکان چوبی گردان تعبیه کرده است و بدین ترتیب یک طراحی ویلا دوبلکس زیبا پدید می آید.

از آنجایی که در طراحی ویلا دوبلکس تقریبا از 2 طبقه برای ساخت 1 واحد ساختمان استفاده می‌شود، فضای بسیار مناسبی برای طراحی انواع چیدمان فراهم می شود که از آن می توان به شکل ‎های مختلف بهره برد.

 می توان اتاق هایی که به آرامش و تمرکز بیشتری نیاز دارند نظیر اتاق خواب، اتاق کار یا اتاق مطالعه را در طبقه بالا قرار داد و اتاق هایی که امکان شلوغ تر شدن و گرد هم آمدن اعضای خانواده را دارند نظیر اتاق نشیمن یا ناهار خوری به طبقه همکف اختصاص داد.

 

محبوبیت ویلا دوبلکس


ویلا دوبلکس آن دسته از ویلا هایی است که بیشترین طرح و ساخت نقشه ویلا در شمال را به خود اختصاص داده و در دو طبقه ساخته می شود. همیچنین به عنوان پر فروش ترین ویلا در شمال از نظر ظاهر و نقشه معرفی می گردد زیرا کلیه شرایط یک ویلای مطلوب برای هر خانواده را در خود جای داده و اعضای خانوداه قادر هستند با سلیقه شخصی خود یک ویلا دوبلکس با استخر و محوطه ای زیبا را در اختیار داشته باشند .

ویلا دوبلکس به این دلیل جزو پر فروش ترین ویلاها در شمال به حساب می آید که در طبقه همکف دارای سالن بزرگ با آشپزخانه ای فول امکانات و یک اتاق خواب مستر به عنوان اتاق مهمان و یا اتاقی برای افراد مسن دارد که توانایی بالا رفتن از پله را ندارند

در ادامه این مطلب، ویلاطور در مورد نما ویلا دوبلکس، نوع طراحی ویلا دوبلکس شمال، مزایا ویلا دوبلکس و قیمت ویلا دوبلکس شمال موضوعات مختلفی را مطرح و مورد بررسی قرار  می دهد. ابتدا با نمای خرید ویلا دوبلکس شمال آشنا می شویم:

ویلا دوبلکس

نمای ویلا دوبلکس


از آنجایی که ویلاهای دوبلکس دارای ارتفاع به نسبت بیشتری هستند طراحی المان های عمودی ویلا باعث صلابت بیشتر ویلا می شود. مخصوصا اگر عرض دوبلکس شما زیاد باشد این المان های عمودی به آن ها اجازه می دهد تا تناسبات بصری شان حفظ شود.

اینکه چه سبک از ساختمان دوبلکس بهتر است یا بدتر کاملا به سلیقه شما بستگی دارد. البته باید به عمل گرا بودن ویلا نیز توجه نمایید. منظور از عملگرایی این است که نما و طراحی ویلا دوبلکس طبق طرحی که ساخته شده است، انتظاراتی که از آن داشته اید را عملی کرده باشد.

عملگرایی ویلا دوبلکس


در خصوص عملگرایی ساختمان ویلا دوبلکس پیشنهاد می کنیم تقسیم فضاها را از طریق یک سالن نشیمن با شکوه انجام دهید. نکته مهم دیگر رعایت اصول طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است که معمار ملزم به رعایت آنهاست. در بحث فرم گرایی نیز بهتر است طراحی فرمی ساختمان دوبلکس متناسب با ابعاد پلان، اقلیم منطقه و توپوگرافی زمین انجام شود.

 * توپوگرافی: نقشه ای که نشان دهنده ی ویژگی های فیزیکی سطح زمین است.

سادگی نما دوبلکس


در طراحی نمای خارجی دوبلکس شما نباید نما را آن قدر شلوغ کنید که سادگی و خوانایی نما از بین برود بلکه باید حسابی حواستان به ترکیب متریال به کار گرفته شده، مواد و مصالح باشد تا بیش از اندازه نما را تحت تاثیر قرار ندهند. معمولا برای طراحی نمای ویلا دوبلکس استفاده از دو متریال کافی است.

برای آن که طراحی نما دوبلکس ویلا شما خسته کننده و یک نواخت نباشد می توانید از یک متریال که رنگی متضاد و متفاوت از متریال اصلی دارد قابی برای یکی از طبقات ایجاد کنید. این کار هم نمای تعریف شده تری را در اختیارتان قرار می دهد و هم باعث می شود تا نمای دوبلکس مدرن تر باشد. البته در انتخاب متریال باید شرایط اقلیمی را هم مد نظر قرار دهید.

خرید و فروش ویلا دوبلکس

کنسول ویلا دوبلکس


استفاده از کنسول هایی که با یک متریال متفاوت پوشانده شده اند نیز می تواند یکی از راه های طراحی نمای دوبلکس باشد، در واقع استفاده از این کنسول ها استفاده درست از پتانسیل نما است. به این معنا همان چیزی که در نما وجود دارد با رنگ و لعابی متفاوت تر دیده می شود و همین تفاوت رنگ و متریال می تواند به طراحی نمای ویلا با طراحی دوبلکس شمال کمک کند.

پنجره ها در نما ویلا دوبلکس


یکی دیگر از ترفندهای طراحی استفاده از پنجره ها است. معمولا ویلاهای شمال به دلیل استفاده از چشم انداز دارای پنجره های زیادی هستند و اگر طراح هوشمند باشد بدون استفاده از عوامل اضافی و با کمک المان های موجود در نمای ویلا می تواند یک نمای مهندسی و زیبای دوبلکس طراحی کند. مثلا می شود به جای طراحی کامل نما به طراحی قاب پنجره ها پرداخته، در نهایت وقتی این قاب پنجره ها در نما به صورت دوبلکس کنار هم قرار می گیرند باعث ایجاد یک نمای زیبا خواهند شد.

پنجره های یک دست و مخفی نمای ویلا دوبلکس


نمای ویلای دوبلکس شمال می تواند کاملا یک دست باشد. یعنی یک متریال می تواند به صورت یک نواخت در سرتاسر نمای دوبلکس شمال مورد استفاده قرار گرفته شود. شاید به نظر بیاید که این نما کاملا بی روح و خسته کننده خواهد بود، اما به شما پیشنهاد میکنیم این نوع نماها دارای پنجره های مخفی ای هستند که می توان از آنها به عنوان زیبایی و هیجان بصری و خاص بودن نما استفاده صحیح کرد.

ویلا دوبلکس در شمال

نکات مهم راه پله داخل ویلا دوبلکس


راه پله های ویلا دوبلکس بخش جذاب ساختمان هستند. اینکه راه پله ویلا به صورت دوبلکس فرم دایره ای، نیم دایره، سه طرفه و… داشته باشد به فرم و مساحت زمین بستگی دارد. استفاده از راه پله دایره ای در بیشتر مواقع بیشترین جذابیت را به دوبلکس می بخشد اما در بسیاری از موارد باعث ایجاد فضاهای پرتی نیز می شوند. بنابراین در طراحی راه پله ویلا های دوبلکس می بایست به صورت حساب شده عمل کرد.

راه پله داخلی در شکل های مختلف و با استفاده از متریال گوناگون ساخته می شود. راه پله ها در انواع فلزی، سنگی، چوبی و... وجود دارند که طراح طبق دکوراسیون داخلی ساختمان از مدلی که  مناسب آن خانه هست استفاده می کند.

مزایا ویلا دوبلکس


یکی از بهترین ویژگی های زندگی در ویلا دوبلکس شمال سکونت در خانه ای است که کاملا متعلق به شما است و بدون مشکل کمبود جا به راحتی می توانید در آن زندگی کنید. در این نوع ویلا ها نقشه خانه همراه با حیاط و فضای سبز اطراف آن همراه بوده و همچنین پارکینک مخصوص به خود را دارد. حتی در صورت نیاز می توانید برای تعداد بیشتر از یک ماشین نیز پارکینگ طراحی کنید.

ویلا دوبلکس شمال ظرفیت آن را دارد که به عنوان محل اقامت دو خانواده مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی علاوه بر فرزندان، می توانید بزرگان خانواده را نیز به ویلای خود در شمال دعوت کنید. علاوه بر این برای اقامت مهمان های خود نیز دچار هیچ مشکلی نخواهید شد.

سیستم گرمایشی ویلا دوبلکس


سیستم گرمایشی ویلای دوبلکس شمال با سایر خانه ها تفاوتی ندارد. همانگونه که برای خانه ای یک طبقه از موتور خانه، پکیج، سیستم گرمایشی از کف و... استفاده می شود، برای ویلا دوبلکس نیز می شود از همان روش ها استفاده کرد.

یکی از روش های کاهش هزینه گرمایش خانه های دوبلکس ، استفاده از سیستم عایق بندی مناسب است. زیرا عایق بندی درست باعث می شود تا خانه گرم تر باقی بماند. عایق بندی را نه تنها برای دیوارهای بیرونی، بلکه برای فضای میان دو طبقه نیز می شود به کار برد. به ویژه اگر در قسمت پله ها با استفاده از چوب و یا گچ عایق بندی انجام شود، در حفظ گرما بسیار مناسب است.

خرید ویلا دوبلکس در شمال

طراحی داخلی ویلا دوبلکس


دکوراسیون خانه های یک طبقه، حداقل به این دلیل که کاربرد اتاق های موجود مشخص است بسیار ساده تر انجام میشود. اما در طراحی دوبلکس شمال صحبت از دو طبقه محیط زندگی جدا از یکدیگر است.

طراحان داخلی معمولا طبقه پایین را برای مکان های عمومی تری مانند آشپزخانه، اتاق نشیمن، سالن پذیرایی و... انتخاب می کنند و طبقه بالا را برای مکان های خصوصی تری مانند اتاق خواب ها و بهارخواب و شاه نشین قرار می دهند. این روش بسیار منطقی است؛ زیرا اتاق خواب ها در طول روز کاربرد کمتری نسبت به بقیه اجزای خانه دارند و آشپزخانه، اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن در طول روز مدام مورد استفاده قرار می گیرند.

زمانی که بخواهید از مهمان های خود پذیرایی کنید نیز وجود مکان های عمومی تر در طبقه پایین کار را برای شما ساده تر خواهد کرد چون تعارف زدن مهمان به طبقه بالا کمی اذیت کننده است.

اگر در طبقه بالا تعداد زیادی اتاق طراحی شده است، می توانید از این اتاق ها به عنوان اتاق کار، اتاق لباس، اتاق ورزشی، اتاق مطالعه و... استفاده کنید.

قیمت ویلا دوبلکس


طبیعتا طراحی ویلا دوبلکس در کنار تمام زیبایی ها و مزایایی که بیان شده تقریبا هزینه ای معادل یک ساختمان دو طبقه را دارد چون در دو طبقه طراحی و ساخت می شود.

هر انسانی دوست دارد که یک ویلا متعلق به خود داشته باشد و برای این منظور پس انداز می کند، وام می گیرد و اگر لازم باشد پول قرض می کند. اما ویلایی که به این اندازه برای آن تلاش می کنیم باید چه شکلی باشد؟

ویلایی مستقل در میان باغ، ویلا دو طبقه با حیاط و فضای سبز مشترک و ویلا دوبلکس؟

خانه با طراحی به صورت دوبلکس نسبت به خانه یک طبقه نیاز به بودجه بیشتری دارد، اما نسبت به محلی که در آن قرار دارد و بسته به متراژ آن در هنگام فروش می تواند بسیار پر سود باشد.

خانه دوبلکس در شمال


خانه های دوبلکس، خانه رویایی تمام انسان ها است، آیا خرید چنین خانه ای صرفه اقتصادی نیز دارد؟

خانه دوبلکس شمال فضایی بزرگ و دلباز را در اختیار شما قرار می دهد. ویلا های هر چقدر هم که کوچک باشند، از خانه های یک طبقه بزرگ تر هستند.

ویلا دوبلکس شمال مستقل برای صاحب ویلا امتیازات بیشتری به همراه دارند؛ زیرا این امکان را به شما می دهد تا بر اساس سلیقه و خواسته خود در حیاط و نقشه ویلا تغییرات ایجاد کنید. همچنین در خرید ویلا شمال از هرگونه سر و صدای همسایه ها نیز دور بوده و فضایی باز برای زندگی در اختیار دارید. به ویژه در فصل های گرم سال فرزندان کوچک شما به راحتی در حیاط ویلا بازی کرده و شما نیز می توانید در تراس بزرگ آن از لحظات خود لذت ببرید.

بستر قرار گیری ویلا دوبلکش شمال


شاید این فکر به ذهن

خطور کند که طراحی

نمای ویلا چه ربطی

به طراحی محوطه و

حیاط سازی آن می تواند

داشته باشد؟

ولی در واقع نه تنها

به یکدیگر ربط دارند بلکه

بسیار هم بر روی هم تاثیر میگذارند.

وقتی بستر طبیعی ای که ویلا شما

در آن قرار گرفته است

دارای گل و گیاهان فراوان است،

نمای ویلای شما باید بسیار

ساده باشد تا بتواند خودنمایی

کند عکس این قضیه نیز کاملا صادق است.

خرید ویلا دوبلکس


ویلا دوبلکس خرید و فروش ویلا دوبلکس خرید لوکس فول امکانات استخردار آلاچیق بزرگ وسیع متراژ بالا کوچک ویلا شمال پلان نقشه طراحی نما ویلا دوبلکس شمال در شمال مدرن تخصصی انواع ویلا دوطبقه شهرک جنگلی ساحلی کوهپایه ای رومی سنگی کلاسیک مدرن انواع ویلا در شمال کشور مازندران آمل محمودآباد نوشهر نور رویان چمستان سعادت آباد باغ ویلا دوبلکس نمای داخلی ویلا پلان ویلا دوبلکس مدرن نقشه خانه ویلایی پلان ویلایی دوبلکس متری پلان ویلایی دوبلکس متری نقشه ویلایی با استخر ویلاهای کوچک شیک نقشه ویلا شمال ویلا با بنا بنای دوبلکس خانه دوبلکس ساحلی جنگلی کوهستانی ویلا فروشی دوبلکس .

خرید-ویلا-شمال-196-2

تراس ویلا دوبلکس شمال


با خرید ویلا دوبلکس در شمال

میتواند خارتان جمع باشد

که ویلای شما چشم انداز

خوبی دارد. چون تمام ویلاهای

ساخته شده به صورت دوبلکس

دارای ارتفاع زیادی تا زمین هستند

و در این ارتفاع در اطراف ویلا

پنجره های بزرگ و مخصوصا

تراس های وسیعی طراحی

و ساخته می شود.

شما میتوانید با قرار دادن و

دیزاین کردن تراس با وسایل

راحتی نشیمن مانند مبل،

صندلی، میز و... جمع های

خانوادگی و دوستانه را

به تراس دعوت کنید تا اوقات

خوشی را در کنار هم رقم بزنید.

خرید ویلا دوبلکس در شمال


معمولا با

خرید ویلا دوبلکس شمال

شما دارای

دو یا سه تراس وسیع

می شوید

که یکی از تراس ها

در قسمت

پایین یعنی

در قسمت

ورودی ساختمان

درست شده

و دیگری دقیقا

در بالای آن

و در طبقه دوم

واقع شده است که

دارای چشم انداز محیط اطراف

در ارتفاع است.

در بعضی از ویلاهای شمال

یک تراس هم

در پشت ویلا

نیز میگرند تا

منظره پشت ویلا

را نیز اعضای

خانواده داشته

باشند و بتوانند

از آن استفاده کنند.

شما از تراس ها

جدا از ویو

مناظر اطراف،

به حیاط ویلای

خودتان نیز مشرف کامل هستید.

zillow / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118