۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۶۰
بنا بنا ۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۵
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۱۵
بنا بنا ۲۸۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    • صفحه 1 از 2
    • 1
    • 2

خرید ویلا شمال

ویلا اقساطی

تعریف اقساط


کلمه اقساط جمع قسط است به معنای بهره ها، بخش ها

خرید ویلا اقساطی شمال


اگر شما نیاز به خرید ویلا شمال دارید و به دلیل بودجه کمتر از قیمت ویلا نمی‌توانید ویلا شمال را خریداری نمایید، می‌توانید از شیوه خرید ویلا اقساطی استفاده کنید. به دلیل بالا بودن تورم ، ما مردم قدرت خرید خود را از دست داده ایم و بهترین روش برای خرید ویلا به صورت خرید ویلا اقساطی در شمال می ‌باشد.

به صورت خلاصه، تعریف خرید ویلا اقساطی شمال عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بها به اقساط مساوی یا غیر مساوی دریافت گردد.

خرید و فروش ویلا اقساطی

. ویلاطور در ابتدا با یک مثال ساده، روش خرید ویلا اقساطی شمال را برای شما توضیح می دهد و در ادامه به صورت دقیق تر به آن می پردازد:

مثال روش پرداخت اقساطی ویلا شمال


وقتی در خرید و فروش ویلا شمال میگوییم پرداخت اقساطی، منظور ما این است که در این معامله امکان انجام پرداخت بخش بخش با توافق طرفین قرارداد وجود دارد.

به صورت زیر برایتان مثال میزنم:

گاهی اوقات خریدار ویلا شمال توان پرداخت یکجا برای خرید ویلا در شمال را ندارد و یا اینکه در حال حاضر به اندازه ی قیمت کل ویلا شمال بودجه در اختیار ندارد.

همچنین فروشنده ویلا نیاز به مبلغی پول دارد که ویلای تمام کار خود را زودتر بفروشد تا ساخت و ساز بعدی خود را شروع کند، که به همین دلیل تصمیم می گیرد به صورت ویلا اقساطی به فروش برساند.

در این هنگام با توافق هر دو طرف قرارداد، خریدار حداقل یک سوم یا نیمی از قیمت نهایی ویلا را پرداخت میکند و مابقی قیمت ویلا را در طی زمان یا زمان  های توافقی به چند قسمت تقسیم میکند و به صورت کامل به فروشنده ویلا تحویل می دهد.

در ادامه


همچنین لازم به ذکر است که فروشنده ویلا، مدارک را پس از تصویه آخرین قسط ویلا اقساطی که خریداری شده به نام خریدار انتقال می دهد که تمامی این مراحل در قولنامه به صورت کامل ذکر شده می باشد.

خوب است بدانید که تمام فروشنده های ویلا شمال به صورت مجموعه ای، چند ویلا را هم زمان می سازند و کمتر سازنده ای پیدا می شود که به صورت تکی تکی ویلاسازی انجام دهد. به همین دلیل تسریع در فروش ویلا برای آنها بسیار مهم است تا دوباره با پول و سرمایه خود داخل بازار سرمایه گذاری کنند. به این دلیل هیچ سودی را بر روی مبالغ اقساطی نمیگذارند و مقصود آنها این است که ویلا را به صورت ویلا اقساطی با قیمت مناسب بفروشند تا ویلاهای بعدی خودشان را شروع به ساخت کنند.

خرید ویلا اقساطی در شمال


خرید ویلای اقساطی یکی از راه ‌های آسان رسیدن به آرزوی مشترک همه ما یعنی خرید ویلا در شمال است. ویلاهای شمال با داشتن آب ‌و هوای مطلوب، مطبوع و مناظر بکر، زیبا و مثال زدنی هواداران بسیاری دارند. آرزوی بسیاری از ما شهر نشین‌ ها که در زندگی ماشینی اسیر شده ایم، سکونت با خیال راحت در آرامش و زیبایی های دلچسب شمال باشد. پیدا کردن ویلا اقساطی در شمال بنا به دلیلی که در سطر بالا به آن اشاره شده کار سختی به حساب نمی آید.

برای خرید ویلا اقساطی در شمال اطلاعاتی را باید داشته باشید که ویلاطور آنها را به شرح زیر دسته ‌بندی کرده است:

. عنوان ها ذکر شده در ادامه نوشته شوند

دلیل فروش ویلا شمال با شرایط بلند مدت و اقساطی


شما می‌توانید ویلا فروشی در شمال را به دو صورت، نقدی یا شرایطی خرید کنید و این مهم به انتخاب شهر و لوکیشن ویلا و همین‌طور نوع ساخت و اسناد و مدارک ویلا و .... بستگی دارد، این دلایل را جداگانه در زیر توضیح می‌دهیم.

اسم شهر خرید ویلا


همانطور که می‌دانید شمال گستره‌ ای وسیع با شهرهای مختلف دارد و در این میان ویلاهای فروشی در شهرهای مازندران گوی سبقت را از بقیه مناطق ربوده اند. این را باید بدانیم که اسم شهر هیچ دلیلی برای فروش اقساطی بودن یا نبودن ویلا در شمال به حساب نمی آید. در تمام شهر های شمال فروش ویلا اقساطی انجام می شود و به اینگونه نیست که بگوییم در یک شهر فروش ویلا اقساطی انجام می شود ولی در شهر دیگر ویلا اقساطی وجود ندارد. و این موضوع به این دلیل است که تمام سازنده ها علاقه دارند ویلای خودشان را سریع تر دارای مالک بعدی کنند تا با پولی که بدست می آورند به ساخت و ساز و سرمایه گذاری خودشان مشغول شوند.

مشخص کردن منطقه مورد نظر


قبل از خرید ویلا اقساطی در شمال ، بهتر است نوع ویلایی که به آن علاقه دارید را انتخاب کنید چون به جستجوی شما کمک بزرگی می کند.

ویلا جنگلی یا ویلا ساحلی ؟ ویلا شهرکی یا ویلا مستقل ؟ امکانات ویلا از قبیل استخر، باغ گل یا میوه ؟

پاسخ این سوال ها در تعیین قیمت ویلا موثر است. برای خرید ویلا اقساطی شمال همانند خرید هر نوع ملک باید نیاز خود را از خرید آن تعیین کنید. خرید ویلا ازآنجایی‌که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود باید با دقت انجام شود.

مناطق خوش آب‌ و هوا و مناسب ویلا در شمال بیشتر در استان مازندران واقع ‌شده‌ است. در استان مازندران شهرهای بسیاری ازجمله محمودآباد، نور، سعادت آباد،نوشهر، آمل و... مناسب خرید ویلا هستند.

نکات مهم قبل از خرید ویلا اقساطی


چه در خرید نقد ویلا شمال و چه در خرید ویلا اقساطی شمال قبل از خرید، میزان مشاعات و متراژ واقعی زمین و بنا را با سند مطابقت دهید. توجه به نوع کاربری و نصب بودن تمام انشعابات آب، برق و گاز داشته باشید. مهم‌ترین مسئله اطمینان از خوب بودن کیفیت متریال و مصالح و مستحکم بودن ویلا است.

سند و مدارک ویلا اقساطی


یکی از موارد مهمی که باید بسیار در هنگام خرید ویلا اقساط به آن دقت کنید این است که ویلا باید دارای پروانه شروع ساخت باشد که این مدرک به این معنا میباشد که ویلا از سمت بنیاد مسکن دارای مجوز شروع ساخت است. و بعد از آن باید دارای پایان کار و ثبت نام سند باشد. همچنین بعضی از سازندگان پس از صدور بنچاق به دلیل مشغله کاری ساخت و ساز اقدام به اخذ دفترچه‌ مالکیت نمی‌کنند، که معامله این ویلا با مبایعه ‌نامه مورد تایید شورا و دهیاری محل صورت می‌گیرد.

مهم


با این حساب چون سند شواریی توسط ماموران رسمی دولت، اثبات صحت و اصالتشان بررسی شده دارای رسمیت و امنیت بالایی هستند. سند شورایی معمولا در روستا ها یا شهر های کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می شود. با استفاده از سند شورایی به راحتی از دهیاری محله با هزینه دولتی می توان درخواست سند تک برگ کرد. سند ویلا اقساطی بعد از تصویه حساب کامل به نام خریدار می شود.

خرید ویلا اقساطی در شمال

انتقال مالکیت ویلا شمال


در عقد قرارداد همه چیز همه چیز بستگی توافق قید شده طرفین در قرارداد دارد. یعنی طرفین خریدار و فروشنده می‌توانند در قرارداد در این خصوص بنویسند؛ اگر هم هیچ توافق خاصی در این خصوص انجام نشود و ویلا اقساطی به طور مطلق منعقد شود، در چنین شرایطی مالکیت ویلا بعد از اینکه قرارداد بسته شد به خریدار منتقل می‏شود.

بنابراین سکوت در این خصوص به نفع خریدار است. البته در عقد قراردادی که قیمت به صورت اقساطی پرداخت می شود فروشنده می تواند شرط کند که انتقال مالکیت به خریدار به پرداخت تمام اقساط بستگی دارد. به عبارت دیگر مالکیت فروشنده تا دریافت کامل اقساط خریدار ادامه پیدا می‌ کند. بنابراین بسیاری از خرید و فروش‌ های قسطی ویلا شمال بدون دردسر به نتیجه می‌رسد.

تعداد اقساط خرید ویلا شمال


هنگام خرید ویلا اقساطی در شمال با توجه به مبلغ نهایی که طرفیت توافق میکنند، مابقی وجه ویلا به ‌صورت اقساط کوتاه‌ مدت یا بلند مدت قسط‌ بندی شده و بخش بخش پرداخت می‌شود.

خرید ویلا اقساط کوتاه ‌مدت : به اقساطی که به صورت 2 تا 6 قسط را در زمان های 3 تا 6 ماهه پرداخت شود خرید ویلا اقساطی کوتاه مدت می گویند.

خرید ویلا اقساط بلند مدت : در خرید ویلا اقساط بلند مدت پرداخت مبلغ نهایی توافقی ویلا به ‌صورت اقساط ماهانه و در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود که معمولا بیشتر از 10 ماه میباشد.

تاخیر در پرداخت اقساط ویلا شمال


در خرید ویلا اقساطی چنانچه طرف حساب شما بانک باشد در صورت تاخیر در پرداخت ویلا ، مبلغی مشخص می شود که به ‌عنوان جریمه باید به بانک پرداخت شود. جریمه ‌های بانکی مبلغ معین و تاریخ پرداخت مشخصی دارند که تقریبا در تمام بانک ‌ها یکسان است.

اما در شمال بانک ها طرف حساب خریداران نیستند و سازنده ها خودشان به صورت مستقیم با خریداران در ارتباط هستند.

خریدار باید در قرارداد خرید ویلا حتما شرایط دیرکرد قسط را بررسی کند و طبق درآمد خود و بودجه ای که می تواند برای اقساط کنار بگذارد توافق کند تا شامل ضرر و زیان نشود. مالک نیز در کنار خریدار مسئول است که پس از پرداخت یا طبق توافق در زمان مشخص سند را به نام خریدار منتقل کند.

نکته


اگر هرکدام از طرفین قرارداد کاهلی کنند و حضور پیدا نکنند، طرف مقابل می‌تواند گواهی عدم حضور از دفتر اسناد رسمی را دریافت کند. شما می‌توانید ویلای قسطی خود را پس از تعیین منطقه دلخواه خریداری کنید.

در برخی قرارداد های خرید و فروش ویلا اقساطی مشاهده می‌شود که بندی به قرارداد اضافه می شود که بر اساس آن، چنا‎نچه خریدار یک یا چند قسط را زود تر از زمان توافق پرداخت کند، مقدار مشخصی تخفیف به او تعلق می گیرد. این روش برای تشویق به خوش ‌حسابی خریدار بسیار مفید است.

 شرایط خرید ویلا اقساط


خرید ویلا اقساطی محمودآباد


محمودآباد از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. محمودآباد از سمت شرق به سرخرود و فریدون کنار، از غرب به رویان، از جنوب به‌ جاده هراز آمل و کوه دماوند و از سمت شمال به دریای خزر منتهی است. آب و هوای محمودآباد در تابستان معتدل و در زمستان بارانی است. نزدیکی به دریا در این شهر زیبایی ویژه‌ای به این شهر داده ‌است و به دلیل نزدیک ترین شهر ساحلی به پایتخت موجب گیرایی گردشگران در تمامی فصل‌ها و روزهای تعطیل می‌شود.

خرید ویلا اقساطی نوشهر


نوشهر یکی از

شهرهای استان

مازندران است.

زبان مردم این شهرستان

زبان مازندرانی

با گویش کجوری است.

بخش کجور از توابع

شهرستان نوشهر است.

نوشهر در طول جغرافیایی ۵۱٫۳۰ درجه شمالی

و ۳۶٫۳۹ درجه شرقی قرار دارد.

شهرستان نوشهر از شمال

به دریای کاسپین،

از جنوب به بخش بلده نور،

رشته کوه‌های البرز،

از شرق به شهرستان نور

و از غرب به شهرستان چالوس

متصل است.

خرید ویلا اقساطی چمستان


شهر چَمِستان یکی

از شهرهای استان مازندران

است که مرکز

بخش چمستان

از شهرستان

نور می ‌باشد.

چمستان از

بخش ‌های شهر نور

با ویو چشم

انداز فوق العاده

چنگلی چسبیده به

جنگل های انبوه بلند

طبیعی استوار در مناظر

سرسبز شمال

با فاصله 10 کیلومتری

به دریای خزر،

از جنوب چسبیده

به جنگل، از شرق

به فاصله 20  کیلومتری

به شهر آمل، از غرب با

فاصله 15 کیلومتری

به شهر نور متصل است.

ارتفاعات چمستان از

پوشش گیاهی جنگلی

با انواع درختان افرا، بلوط،

توسکا، گل گاو زبان، اوجا،

گیاهان خاکشیر، کاسنی،

زرشک، بمبارمنگ، گل ختمی

تشکیل شده است. چمستان

جدا از زیبایی های خدادادی

و منظره های زیبای مختص

به خودش، دارای

مزیت های اقتصادی،

سرمایه گذاری و همچنین

امکانات رفاهی بالایی است.

برای کسب اطلاعات

در مورد ویلا اقساطی

در سایر موقعیت و

شهرهای ویلایی شمال

می توانید با مشاورین ویلاطور

تماس حاصل فرمایید

و از آن ها مشاوره بگیرید.

خرید ویلا اقساطی شمال


ویلا اقساطی خرید و فروش ویلا اقساطی خرید ویلا ارزان اقساطی شمال فروش اقساطی ویلا در شمال محمودآباد مازندران آمل نور نوشهر رویان چمستان سعادت آباد ویلا از دم قسط ساخت ویلا اقساطی خرید ویلا با 20 میلیون ویلا اقساطی ارزان فروش اقساطی ویلا در شمال ایران فروش ویلا در محمودآباد اقساط استخردار آلاچیق دار فضاسازی شده لوکس لاکچری شیک ارزان زیر قیمت مناسب موقعیت مکانی عالی ویلا اقساطی از دم قسط چکی بلند مدت کوتاه مدت ویلا اقساطی جنگلی ساحلی لب دریا کوهپایه ای کوهستانی آب و هوای عالی امنیت بالا محیطی دنج و خوش نشین متریال عالی ویو فوق العاده انواع ویلا اقساطی چشم انداز عالی جنگل و دریا کوه درخت میوه درختان خرید ویلا ارزان ارزانترین ارزان ترین در شمال کشور مازندران ایران .

ویلا اقساطی

جمع بندی خرید ویلا اقساطی


گروه ویلاطور طبق آماری

که از معامله های موفق

خودش در ویلا اقساطی

شهر های محمودآباد،

نوشهر، چمستان و

سعادت آباد دارد خدمت

شما همراهان ویلاطور

عرض می کند، کسی

که قصد خرید ویلا شمال اقساطی

را دارد باید حداقل

حدود 90 تا 120 میلیون تومان

پول نقد داشته باشد

تا  با خیال راحت به

خرید ویلا اقساطی شمال

اقدام کند.

zillow / wikipedia / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118