۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۱۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۵
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۱۵
بنا بنا ۲۸۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۲۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۸۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۹۰۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۷۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    • صفحه 1 از 2
    • 1
    • 2

خرید ویلا شمال

خرید ویلا محمودآباد

شهر محمودآباد


محمودآباد نام شهر ساحلی در مجاورت دریای خزر کاسپین مازندران است. این شهر مرکز شهرستان محمودآباد است.

موقعیت جغرافیایی محمودآباد


محمودآباد بر سر جاده ساحلی و در مجاورت دریای خزر کاسپین قرار دارد.

همچنین جاده محمودآباد، آمل ارتباط آن را با جاده هراز برقرار می‌کند. مهمترین شهرهای اطراف آن، شهر نور در غرب، آمل در جنوب و فریدونکنار سرخرود و بابلسر درشرق می‌ باشد. ارتفاع از سطح دریا ٢٢- متر است. از نظر جغرافیایی در ۵٢ درجه و ١۶ دقیقه‌ی درازای شرقی و ٣۶ درجه و ٣٨ دقیقه‌ی پهنای شمالی قرار دارد.

خرید ویلا محمودآباد

در ادامه با ویلاطور همراه باشید تا در مورد شهر زیبای ساحلی محمودآباد اطلاعات تکمیلی کسب کرده تا با دید بازتری اقدام به سرمایه گذاری و خرید ویلا در محمودآباد کنید :

ویلا محمودآباد

آب و هوا شهر محمودآباد


شهر محمودآباد از نظر تقسیمات اقلیمی جزو اقلیم معتدل و مرطوب می‌باشد. آب و هوای محمودآباد معتدل و

مرطوب بوده و بیش‌ترین درجه حرارت در تابستان‌ ها ۳۶ درجه بالای صفر و کم ‌ترین درجه حرارت در زمستان‌ها ۱- درجه

سانتی گراد زیر صفر است.

پوشش گیاهی شهر محمودآباد


در حومه ی شهرستان محمودآباد، جنگلهایی از قدیم موجود بود، که بسیاری از آنها در روستاها و کنار باغ ها و زمین های کشاورزی موجود است. دو جنگل معروف در حومه ی شهر:

در سمت شرق جاده ی آمل، محمودآباد، بوده و به جنگل تشبندان معروف میباشد، که به چند قسمت تقسیم می‌گردد: ترسخی (کراتی)، قلعه ی جنگل بائوده، کیجاوزان (نهر و جنگل)، آقا شهر و قبرستان آن، وزونرِه (نهر و جنگل)؛ که این جنگلها بعد از انقلاب از بین رفته و بعنوان زمین کشاورزی از آن استفاده می‌نمایند.

خرید ویلا محمودآباد

درختان این جنگلها از: ممرز، بلوط، زبان کنجشک، انجیل، توسکا، افرا، شیردار، گردو، نارون (ملج یا اوجا )، راش، ولیک، کرات، لرگ، آل، ازار … تشکیل شده.

تاریخچه و فرهنگ شهر محمودآباد


شالوده شهر در دوره ناصرالدین شاه پایه‌گذاری شده و در دوره رضا شاه بیشترین توسعه را یافته ‌است. محمودآباد در قدیم بندرگاه آمل بوده‌است. شهرستان محمودآباد خود دارای دو شهر به نام‌های شهر محمودآباد و شهر سرخرود می‌باشد. به دلیل داشتن تاریخ کهن مراسم‌های باستانی بنا به علاقه دینی  و مذهبی با شکوه در این دیار برگزار می‌گردد.

خرید ویلا محمودآباد

شهر محمودآباد از قدمت تاریخی زیادی برخوردار نیست. اگرچه تاریخ محمودآباد با روستای تاریخی اهلم در مجاورت آن یکی دانسته می‌شود.آغاز احداث بنای فعلی شهر محمودآباد به حاج محمدحسن‌خان اصفهانی پدر محمدحسین امین الضرب در دوره ناصرالدین‌شاه بازمی‌گردد. او اقدام به ساخت مسجد،کاروان سرا بعدها قلعه، بندر، حمام، ساختمان تجاری، ابنیه مسکونی و همچنین راه آهن کوچکی از بندر تا دامنه‌های البرز در جنوب شهر نمود.

امکانات شهر محمودآباد برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری 


1_ دسترسی آسان به امکانات ولوازم ساختمانی ازجمله (شن وماسه وسیمان و…)

2_ وجودکارگران ماهر و معماران مجرب درمنطقه برای احداث پروژه های عظیم

3_ تجهیز کارگاه در حداقل زمان در موقعیت مناسب

4_ امنیت سرمایه گذاری درمنطقه باتوجه هم زیستی متعادل مردم منطقه با فرهنگ اجتماعی بالا وارتباطات سالم و…

5_ دسترسی آسان به منابع طبیعی کوه، جنگل، پارکها

6_ حداقل فاصله زمانی ومکانی باتهران که خودموجب دسترسی راحت ترو روانتر به امکانات وسازه ای احداث می باشد

7_ عدم ترافیک درایام تعطیلات رسمی ومذهبی

8_ محدود نبودن شهراز لحاظ جاده های ارتباطی با شهرهای دیگر

9_ وجود پارکهای جنگلی چسبیده به شهربرای استفاده دراوقات فراغت

10_  امکانات مناسب پزشکی درمانی در منطقه

خرید ویلا محمودآباد

امنیت ویلا محمودآباد


همانطور که مطلع هستید تمامی ویلا ساحلی نزدیک  به شهر ساخته می شوند و اکثر قریب به اتفاق جزو شهر و امکانات شهر هستند. و باید خدمتتون عرض شود که  نیرو های گشت پلیس هم در این نواحی فعالیت دارند و حافظ آسایش و دارایی ساکنین مناطق ساحلی هستند.

خرید ویلا محمودآباد

همچنین ویلاهای ساحلی شمال که در محیط شهرکی ساخته می شوند جدا از وجود سیستم امنیتی که حاکم هست، دارای نگهبان شخصی شهرک نیز هستند که به صورت 24 ساعته نگهبانی انجام می شود. باید اضافه کرد که در محیط های شهرکی ساحلی گیت ورود و خروج کنترلی ریموت و دوربین مدار بسته هم تعبیه می شود. بنابر دلایل ذکر شده، امنیت در ویلا ساحلی شمال هیچگونه کم و کاستی ندارد.

امکانات رفاهی محمودآباد


شهر محمودآباد و حومه آن از هیچگونه امکانات رفاهی دور نیستند چون سرمایه گذاری های گسترده ای در این نقطه از کشور انجام می شود تا جذب توریست با بهترین کیفیت باشد. تمام امکانات رفاهی از امکانات پزشکی، خرید، گردشگری، تفریحی و... در شهر محمودآباد مهیا است و همه می توانند بر حسب نیاز بهترین استفاده را ببرند. خرید ویلا محمودآباد

نوع ساخت ویلاهای محمودآباد


ویلا در محمودآباد با بهترین متریال و در طرح ها و انواع مختلف ساخته می شوند. ویلا محمودآباد از کلاسیک گرفته تا مدرن به وسیله طراحان حرفه ای و تحصیل کرده با سابقه کار موفق طراحی می شوند تا خریداران ویلاها در نهایت آرامش از ویلای خود استفاده کنند. خرید ویلا محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

قدمت ساخت و ساز در محمودآباد


همانطور که مطلع هستید شهر محمودآباد از قدیمی ترین شهرهای ساحلی کشور است. دلیل این قدمت و توجه به محمودآباد فاصله کم تا پایتخت و شاه راه بودن مازندران است که توجه تمام سرمایه گذاران و توریست هارا به خود جلب می کند.

خرید ویلا محمودآباد

جدای از این موارد شهر محمودآباد دارای سواحل بسیار وسیع با امکانات کامل است. این موارد باعث شده تا از گذشته تا به حالا مورد توجه سازنده ها قرار گیرد.

ارزش سرمایه گذاری و پیشرفت در محمودآباد


به دلیل مشخص بودن درصد سود در شهر ساحلی محمودآباد زیاد لازم نیست خدمت شما عزیزان توضیح دهیم که سرمایه گذاری در این شهر چه مزایایی دارد. تمام مزایا و مشخصات محمودآباد در سطرهای بالا توضیح داده شده است.

خرید ویلا محمودآباد

وی در مجموع باید خدمتتون عرض شود که می توانید بهترین سرمایه گذاری عمرتان را با خرید ویلا محمودآباد انجام دهید.

محصولات شهر محمودآباد


اقتصاد شهر محمودآباد برپایه گردشگری،ماهیگیری و کشاورزی استوار است.

محمودآباد از شهرهای جلگه ی جنوب دریای کاسپین دارای زمین‌های شالیزار حاصلخیزی است. به جرات می‌توان گفت محمودآباد یکی از قطب‌های تولید برنج با کیفیت معطر و خوش‌ پخت در شمال ایران و به قولی در دنیا می‌باشد. از ارقام معروف برنج‌های زیر کشت مزارع برنج می‌توان به: طارم عطری، ندا، نعمت، فجر، دم سیاه اشاره نمود.

خرید ویلا محمودآباد

ارائه‌ خدمات‌گردشگری، ماهی‌گیری‌ و کشاورزی شغل اصلی ساکنان این سرزمین را تشکیل‌می دهد. مهم‌ترین محصولات این منطقه را برنج و مرکبات تشکیل می‌دهد. سبدبافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، سفال، ظروف و مجسمه های چوبی، بافتن پارچه ها و دست بافت های سنتی از مهم ترین صنایع دستی محمود آباد به شمار می‌آیند.

جاذبه های تفریحی و گردشگری شهر محمودآباد


خرید ویلا محمودآباد هم چنین محمودآباد دارای دو مرکز تفریحی آموزشی مهم در شرق و غرب خود است که به ترتیب فرودگاه بیشه کلا وابسته به نیروی هوایی ارتش ایران بوده و مجتمع تفریحی نفت وابسته به وزارت نفت ایران است.

روستای اهلم شهر محمودآباد


روستای اهلم در مسیر جاده محمودآباد به نور می باشد. شهر محمودآباد که در شمال غربی شهرستان قرار دارد شهری بندری با پیشینه ای قدیمی است. ساحل زیبا و جنگل های سرسبز، این منطقه را به یکی از پر جاذبه ترین مناطق گردشگری شمال کشور تبدیل کرده است. پوشش گیاهی جنگل اهلم نیز عبارتند از: تلی، تمشک، پلم، گزنا، چماز، سرخاب ، اوجی که همین تنوع گیاهی این جنگل را به یکی از مناطق ارزشمند از نظر زیستی تبدیل کرده است.

خرید ویلا محمودآباد

یکی از اماکن دیدنی و زیبای روستای اهلم شهرستان محمودآباد که همیشه مورد استقبال تعداد بیشماری از مردم جنگل اهلم که از منظره زیبا و سرسبزی برخوردار می باشد و برای کسانی که به جستجوی مکانی برای استراحت و تفریح می باشند.

سواحل شهر محمودآباد


ساحل محمودآباد

یکی از زیباترین

نواحی ایران و

استان مازندران است. خرید ویلا محمودآباد

که در آن ساحل دریا به باریک ‌‌ترین پهنای خود می ‌رسد که از نظر توسعه گردشگری ساحلی از اهمیت بالایی برخوردار است. این منطقه به انواع خدمات و تجهیزات گردشگری مجهز است.

بر خلاف گذشته که اقتصاد شهر محمودآباد مبتنی بر صنایع کوچک بود، امروزه گردشگری، کشاورزی و ماهیگیری اساس اقتصاد شهر را تشکیل می‌دهد. بازار محمودآباد در بین شهرهای کوچک اطراف مرکزیت داشته و شهرک‌ های توریستی فراوانی در اطراف شهر رشد کرده‌اند.

خرید ویلا محمودآباد


ویلا محمودآباد خرید و فروش ویلا محمودآباد خرید ویلا ساحلی لب دریا ماسه ویو دریا چسبیده به دریا خرید ویلا در بهترین نقطه محمودآباد فول امکانات با امکانات رفاهی بالا تمام خرید ویلا ساحلی در محمودآباد ارزان ارزان ترین ارزانترین اقساطی اقساط چکی بلند مدت کوتاه مدت خرید ویلا محمودآباد لوکس شیک لاکچری میلیاردی قیمت پایین قیمت بالا مناسب ویلا هوشمند ویلا زیر قیمت در محمودآباد قیمت ویلا محمودآباد انواع ویلا فروش ویلا سرمایه گذاری شهرکی شهرک امنیت استخردار مسقف در حیاط فضا سازی حیاط سازی با آلاچیق نورپردازی خرید ویلا محمودآباد چشم انداز ویو دریا خرید ویلا محمودآباد شمال مازندران ایران همکف فلت نیم پیلوت نیم دوبلکس تریبلکس فروش ویلا شیک و اکازیون محمودآباد کلوده شهرک خانه آپارتمان سند ششدانگ تک برگ عرصه و عیان زمین و بنا تمام انشعابات نصب حومه محمودآباد نزدیک محمودآباد نما سنگ نزدیک دریا فروش شرایطی ویلا در محمودآباد قیمت زمین در محمودآباد .

خرید ویلا محمودآباد

پارک شهرداری شهر محمودآباد


خرید ویلا محمودآباد

 پارک بسیار

زیبای شهرداری

محمود آباد

یکی دیگر از

اماکن تفریحی

این شهر

زیبای ساحلی

می باشد، از

فضای سبز بسیار

مناسبی جهت

استراحت و

از امکانات

خوبی چون

شهر بازی،

کافی شاپ،

فضای سبز مناسب

و محل مناسب

شنا برخوردار می باشد.

شهر محمودآباد

دارای چندین پارک

و بوستان است

و طرح سالم

سازی دریا

نیز در آن

برقرار شده است.

هتل ها و امکانات

رفاهی، اقامتی

و تفریحی زیادی

نیز برای گردشگران

در محمودآباد

و اطراف آن

وجود دارد.

Zillow / Wikipedia / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118