۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۴۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۳۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۲۸۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۶۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۸۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۸۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۴
قیمت فروش : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۲۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا چمستان

شهر چمستان


شهر چَمِستان یکی از شهرهای استان مازندران است که مرکز بخش چمستان از شهرستان نور می‌باشد. جاده‌ ای به شکل نیم ‌دایره چمستان را به نور و آمل متصل می‌کند. چمستان دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه عمومی، سینما، و کانون فرهنگی ‌تربیتی است.

موقعیت جغرافیایی چمستان


چمستان نسبت به شهر های اطراف با در نظر گرفتن سطح دریا در ارتفاع بالاتری قرار دارد.

چمستان از بخش ‌های شهر نور با ویو چشم انداز فوق العاده چنگلی چسبیده به جنگل های انبوه بلند طبیعی استوار در مناظر سرسبز شمال با فاصله 10 کیلومتری به دریای خزر، از جنوب چسبیده به جنگل، از شرق  به فاصله 20  کیلومتری به شهر آمل، از غرب با فاصله 15 کیلومتری به شهر نور متصل است.

آب و هوا چمستان


چمستان از نظر تقسیمات اقلیمی جزو اقلیم معتدل می ‌باشد. آب و هوای چمستان معتدل هست و حداکثر حرارت در تابستان‌ 30 درجه و کم ‌ترین درجه حرارت در زمستان‌ 2 درجه زیر صفر است.

ارتفاعات چمستان از پوشش گیاهی جنگلی با انواع درختان افرا، بلوط، توسکا، گل گاو زبان، اوجا، گیاهان خاکشیر، کاسنی، زرشک، بمبارمنگ، گل ختمی تشکیل شده است.

چمستان


چمستان جدا از زیبایی های خدادادی و منظره های زیبای مختص به خودش، دارای مزیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و همچنین امکانات رفاهی بالایی است. در ادامه مطلب به این موارد پرداخته می شود تا شما همراهان ویلاطور که قصد خرید ویلا در چمستان را دارید با اطلاعات کامل اقدام به خرید ویلا چمستان کنید. اول از همه لازم هست که بدانیم چه چیزهایی امکانات چمستان برای سرمایه گذاری هستند:

ویلا چمستان

امکانات و مزایای سرمایه گذاری ساخت و خرید ویلا چمستان 1. امکان فراهم سازی انواع تجهیزات در کمترین زمان

 2. وجود پارک های طبیعی جنگلی تحت مراقبت چسبیده به چمستان برای استفاده در اوقات فراغت مناسب جمع های خانوادگی و دوستانه

 3. به دلیل وجود چمستان در ارتفاع بالا تر از شهر های همجوار، اختلاف دمای حدود 10 درجه خنک تر در تابستان دارد.

 4. دسترسی آسان و سریع به منابع طبیعی جنگل، کوه پایه ها و آب گرم معدنی و پارک های طبیعی و....

 5. وجود دسترسی آسان امکانات و لوازم ساخت و ساز ویلا چمستان (شن، ماسه، سیمان، بلوک و…)

 6. مسافت کم 10 کیلومتری با ساحل دریای خزر

 7. وجود استادکار های ماهر، طراحان و معماران مجرب در چمستان برای احداث پروژه های عظیم

 8. عدم ترافیک روز های تعطیلات رسمی به دلیل جاده وسیع

 9. چمستان بخاطر قرار داشتن در ارتفاع بالا از سطح دریا، مخازن فاضلاب با مشکل مواجه نمی شوند.

 10. به دلیل داشتن خاک مرغوب چمستان کشت انواع محصولات کشاورزی به راحتی انجام پذیر است.

 11. در تمام مناطق چمستان امکانات پزشکی و درمانی مهیا است.

 12. فاصله بسیار کم زمانی 3 ساعته با تهران که موجب دسترسی راحت به تمام امکانات پایتخت می باشد.


ویلا چمستان


خرید ویلا در شمال کشور یکی از بهترین اهدافی هست که شما در طول زندگی خود می توانید تعیین می کنید. زندگی شهری ماشینی با دردسر های خودش و بودن در جمع می تواند برای همه آزار دهنده باشد. پس بسیار بهتر است که شما مکانی را برای پناه بردن به آن داشته باشید تا بتوانید آرامش مورد نظر خود و خانواده را پیدا کرده و از تاثیر مثبت آن بر روح و جسم خود بهره ببرید.

بنابراین شما برای خرید ویلا در شمال همچنین خرید ویلا چمستان می توانید از خدمات فروش ویلا جنگلی در شمال گروه ویلاطور استفاده نمایید. در ادامه همراه ویلاطور باشید تا در این مورد اطلاعات لازم را بدست آورید.

فروش ویلا چمستان


در صورتی که سری مقاله های آرش را در رابطه با خرید ویلا در زیبا کنار، خرید ویلا در گیلان ، ویلا انزلی و ویلا شمال … مطالعه کرده باشید و با شهرک های ویلایی آرش آشنا شده اید، حتما تا کنون به خوبی می دانید که ناحیه شمال کشور از نظر موقعیت جغرافیایی به دو دسته کلی تقسیم می شود. یکی ساحلی و دیگری جنگلی. این که شما در کدام منطقه قصد خرید و فروش ویلا را دارید بستگی به سلیقه شما دارد. البته اگر شما با خرید ویلا در شمال و سپس فروش ویلا در شمال، قصد سرمایه گذاری بلند مدت را نیز دارید باید موارد دیگر را نیز در نظر داشته باشید.

چشم انداز ویلا چمستان


سازنده های مطرح ویلا چمستان جهت ساخت ویلا جنگلی شمال از مناطق روستایی کوه پایه ای استفاده می کنند تا  از این طریق چشم انداز فوق العاده زیبا و سر سبز برای خریداران ویلا چمستان فراهم شود. همچنین موقعیت مکانی ویلا چمستان به گونه ای در نظر گرفته می شود که دسترسی شما به امکانات رفاهی به آسانی صورت پذیرد.

با خرید ویلا چمستان شما دارای چشم انداز زیبای جنگلی با درختان طبیعی خدادادی می شوید. چون درختان جنگلهای چمستان همه به صورت طبیعی رشد کرده اند و هیچگونه کاشت دستی در بین آنها وجود ندارد و تمام درختان طبق اقلیم منطقه به صورت خودکار رشد کردند و چشم امداز بسیار زیبایی را فراهم نمودند.

خرید و فروش ویلا چمستان

نوع ویلا چمستان


ویلا چمستان از لحاظ موقعیت مکانی در دو نوع ویلا شهرکی و ویلا مستقل ساخته می شود که ویلا شهرکی چمستان به به صورت خلاصه به معنای قرار گرفتن مجموعه ای از ویلا ها با فاصله ای مطلوب از یکدیگر با مشاعاتی مشترک هستند و ویلای مستقل خارج از محیط شهرکی و به صورت تکی ساخته می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویلا شهرکی و مستقل به بخش مقالات سایت ویلاطور مراجعه کنید و مقالات مربوط به ویلا شهرکی و ویلا مستقل را مطالعه بفرمایید تا اطلاعات کامل درمورد این دو نوع موقعیت مکانی از نظر ساخت کسب کنید.

مصالح ویلا چمستان


نکته ای که هنگام خرید و فروش ویلا چمستان باید به آن توجه داشته باشید نوع مصالح به کار رفته برای ساخت ویلا است.

در ساخت ویلا چمستان باید از مصالحی استفاده شود که در مواجه با شرایط آب و هوایی چمستان عکس العمل خوبی را نشان دهند. با اینکه اکثر سازنده ها این موارد را رعایت میکنند اما گروه ویلاطور وقتی با ویلایی مواجه شود که دارای ساخت و مصالح بی کیفیت است بر روی آن ویلا هیچگونه فعالیتی نمیکند و آن ویلا را از دایره فعالیت خود خط میزند.

مدارک ویلا چمستان


یکی از موارد مهمی که باید بسیار در هنگام خرید به آن دقت کنید ویلا چمستان باید دارای پروانه شروع ساخت باشد که این مدرک به این معنا میباشد که ویلا از سمت بنیاد مسکن دارای مجوز شروع ساخت است. و بعد از آن باید دارای پایان کار و ثبت نام سند باشد. همچنین بعضی از سازندگان پس از صدور بنچاق به دلیل مشغله کاری ساخت و ساز اقدام به اخذ دفترچه‌ مالکیت نمی‌کنند، که معامله این املاک با مبایعه ‌نامه مورد تایید شورا و دهیاری محل صورت می‌گیرد. با این حساب چون سند شواریی توسط ماموران رسمی دولت، اثبات صحت و اصالتشان بررسی شده دارای رسمیت و امنیت بالایی هستند. سند شورایی معمولا در روستا ها یا شهر های کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می شود. با استفاده از سند شورایی به راحتی از دهیاری محله با هزینه دولتی می توان درخواست سند تک برگ کرد.

جمع بندی خرید ویلا چمستان


بنابراین همراهان عزیز ویلاطور اگر به دنبال یک سرمایه گذاری اقتصادی خوب هستید می توانید همین الان از طریق شماره های موجود در سایت ویلاطور با مشاورین متخصص ما تماس بگیرید و از تجربه این مجموعه برای خرید و فروش ویلا جنگلی در چمستان استفاده نمایید. همچنین می توانید جهت اطلاع از ویلاهایی که گروه ویلاطور بر روی آنها کار میکند به صفحه تمام ویلاها مراجعه کنید.

ویلا لوکس چمستان

امنیت ویلا چمستان


وقتی که صحبت از خرید ویلا چمستان به میان می آید قطعا تصمیم گرفته اید ویلای شما نزدیک یا چسبیده به جنگل باشد. بنابراین خوب است که به امنیت ویلا توجه فرمایید و در مورد امنیت ویلا اطلاعات کامل کسب کنید.

درباره این موضوع خوب تحقیق کنید و بهتر است که ویلا چمستان که خرید می کنید نزدیک به بقیه ویلاها و خانه های اطراف باشد یا در محیطی شهرکی ساخته شده باشد.

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا با اینهمه مزیت و نکات مثبت ویلا چمستان ، تمام ویلاها دارای قیمت مناسبی هستند. در ادامه ویلاطور به این سوال پاسخ می دهد:

قیمت ویلا چمستان


بنا به چند دلیل ویلا چمستان نسبت به بقیه موقعیت های مکانی دارای قیمت بسیار مناسب تری است. ویلا های جنگلی چمستان همانطور که از نامشان پیداست در محیط های جنگلی و کوه پایه ای ساخته می شوند و به دلیل تعداد زیاد پلاک های زمین و همچنین پایین بودن قیمت زمین در این نواحی هزینه خرید زمین جنگلی بسیار پایین است.

در واقع سازنده ها برای ساخت ویلا در موقعیت جنگلی چمستان احتیاج به هزینه بالا ندارد و می تواند هر متراژی که لازم دارند خریداری کنند. اکثر سازنده ها متراژ بالا زمین خریداری می کنند تا هر متر مربع زمین برای آنها دارای تخفیف شود که همین موضوع باعث می شود که با مبلغ بسیار مناسب تری نسبت به موقعیت مکانی های دیگر زمین خود را خریداری کنند و مشغول  به ساخت و ساز شوند.

نکته جالب


نکته جالب در ساخت و ساز های ویلا چمستان این است که سازنده ها معمولا برای خودشان یک گروه ثابتی از استاد کارها را دارند که همیشه با آنها کار می کنند؛ جدا از این مسائل استاد کارهایی که در محلات جنگلی و کوه پایه ای کار میکنند دارای اُجرت کمتری نسبت به استاد کار های نزدیک به موقعیت مکانی های دیگر هستند.

مورد دیگری که می توان در مورد ویلا چمستان قید کرد این است که سازنده برای ساخت ویلا بجای شهرداری از دهیاری که مامور دولت است مجوز می گیرید و این موضوع باعث هزینه کمتری برای سازنده می شود.

نوع ساخت و ساز ویلا چمستان


شما با مشاهده ویلاهای ثبت شده در سایت ویلاطور به این موضوع پی میبرید که انواع طراحی در ساخت ویلاهای چمستان مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع ویلا در چمستان بدست سازنده های حرفه ای و قدیمی انجام می شود که دارای سابقه بالایی در ساخت و ساز و خرید و فروش ویلا هستند. اگر هم سازنده ها تازه کار باشند به طور قطع زیرنظر سازنده های قدیمی و درست کار چمستان مشغول به ساخت و ساز هستند. این نوع سازنده ها با بازار به خوبی آشنا هستند و دوست دارند بنا به سلیقه خریداران ویلا را طراحی و اجرا کنند که این موضوع باعث می شود تنوع بالایی در ویلا چمستان وجود داشته باشد که از نوع ساخت کلاسیک ویلا شروع و به طراحی مدرن ویلا ختم می شود.

توجه شود


البته هر روز با پیشرفت علوم ساخت و ساز؛ سازنده ها و طراحان با طراحی های جدید خود بیشتر نظر ها را به خود جلب میکنند. دلایل ذکر شده  باعث می شود خریداران ویلا چمستان با یک لیست بزرگی از سبک های ساخت و ساز مواجه می شوند که به راحتی می توانند ویلا باب میل و سلیقه خودشان را پیدا و خریداری کنند.

تمام موضوعاتی که از ابتدای این مطلب تا به اینجا در مورد خرید ویلا چمستان به آنها اشاره شد طبق تجربه چندین ساله مشاورین متخصص ویلاطور است که با انجام معاملات زیاد در چمستان بدست آمده است. شما همراهان ویلاطور می توانید با مراجعه به ویلاهایی که در قسمت بالای صفحه ثبت شده اند هر کدام از ویلاهایی که مورد پسندتان قرار گرفته را انتخاب کنید و با مشاور آن در ویلاطور تماس بگیرید.

در ادامه به محصولات چمستان، جاذه های گردشگری چمستان پرداخته می شود:

ویلا لاکچری چمستان

جاذبه‌ های توریستی و تفریحی چمستان


چمستان زیبایی ‌های فوق العاده زیبا و فراوانی به همراه دارد مانند دریاچه سد آلیمالات که دریاچه ‌ای زیبا در دل جنگلی سرسبز است و یا مناطق دیگری مانند پارک جنگلی کشپل، آبشار ونوش و آبگرم لاویج که در چمستان زیبایی های خاص خود را دارند.

دریاچه ای وسط جنگل چمستان


دریاچه آلیمالات


دریاچه آلیمالات در 8 کیلومتری جاده نور به چمستان؛ دریاچه ‌ای زیبا در میان جنگلی سرسبز قرار دارد. پس از پیمون جاده ‌ای پر پیچ و خم جنگلی با چشم انداز های زیبا و مناظر خیره کننده به دریاچه ‌ای خواهید رسید که در نگاه اول جنگل آن را همچون مادر در آغوش خود گرفته ‌است.

ویلاطور پیشنهاد میکند پس از چند دقیقه توقف در این مکان به سمت پایین دریاچه رفته تا با منظره بسیار دلنشین رو ‌به ‌رو شوید. با پیمودن چند پله سنگی به رودخانه ‌ای ‌ختم می ‌رسیم که در فصل های بهار، تابستان و پاییز میزبان گردشگران بسیاری است.

به دلیل استقبال فراوان گردشگران از دریاچه آلیمالات امکانات رفاهی کامل برای سپری کردن ساعات خوش در کنار خانواده و دوستان فراهم شده است. همچنین وجود قایق های پدالی باعث می شود تا شما بتوانید به میان دریاچه رفته و از زاویه دیگری به زیبایی های آن بنگرید.

در وصف دریاچه زیبای آلیمالات مطالب زیادی را میتوان نوشت ولی به این نکته توجه داشته باشید که زیبایی ‌های چمستان تنها به دریاچه آلیمالات ختم نمی‌شود. در ادامه این مطلب ویلاطور به دیگر مناطق زیبای چمستان نیز میپردازد:

پارک جنگلی کشپل چمستان


پارک جنگلی کَشپِل چمستان

به مساحت ۷/۲۱ هکتار

یکی از بهترین مقاصد

طبیعت گردی در چمستان است.

این پارک از لب جاده

شروع شده و دارای

مسیری طولانی است

که در این مسیر شما

آنقدر با مناظر بسیار

زیبایی روبرو می شوید

که برای انتخاب بهترین

نقطه برای اسکان دچار

تردید می شوید.

چون هر نقطه از پارک جنگلی کَشپِل

زیبایی های خودش را دارد.

هر چقدر جلوتر که می روید

جنگل وسیع تر می شود

و شما خود را در جاده ای

میبیند که پوشش

شاخه های درختان

نمیگذارند آسمان

را به راحتی ببینید.

در مسیر جاده های جنگلی

پارک کَشپِل، هر 1 کیلومتر

یک کلبه سنتی بزرگ

برای خدمت رسانی

به گردشگران وجود دارد

که از بلال محلی تا چای ذغالی

در کنار منظره زیبای کوه و جنگل در آنها صرف می شود.

زیبایی های کشپل را نمی شود در کلمات وصف کرد. بهتر است حداقل یک بار به این پارک طبیعی جنگلی سفر کنید تا با قدرت زیبایی خداوند روبرو شوید.

آب ‌گرم معدنی درمانی لاویج


ویلا چمستان پس از سپری کردن

جاده های کشپل،

به روستای ییلاقی

لاویج در میان درختان

جنگلی می رسید.

روستای ییلاقی لاویج

یکی دیگر از نقاط دیدنی

و جذاب گردشگری این

منطقه است که هر ساله

گردشگران بسیاری را

به خود جذب میکند.

آب‌ گرم های لاویج به

دلیل خواص بالای درمانی

درد های استخوان، مفاصل

و همچنین بیماری پوستی

باعث محبوبیت و استقبال

بالای مسافران است.

 امکانات کامل و مناسب

در لاویج برای اقامت و

استفاده از آب معدنی

فراهم شده‌ است. به این

دلیل که جاده رسیدن به لاویج

از کشپل می‌گذرد و از میان

جنگل عبور می‌کند، به همین

دلیل فضای دلپذیری

را فراهم کرده است.

خرید ویلا چمستان


ویلا چمستان خرید و فروش ویلا چمستان در شمال جنگلی لاکچری لوکس امنیت بالا فول امکانات با امکانات کامل در محیطی دنج و خوش نشین خرید ویلا چمستان ارزان اقساط بلند مدت قیمت پایین مناسب ویو جنگل چشم انداز جنگل درختان میوه و جنگلی کوهپایه ای خرید ویلا چمستان استخردار با آلاچیق روستایی شهری لوکس شیک میلیاردی لاکچری آب و هوای مطبوع تمیز عالی اوکازیون خرید به قیمت لیست انواع ویلا چمستان خرید ویلا در چمستان فروش ویلا در چمستان فروش ویلا چمستان ویلا چمستان شرایطی ویلا چمستان ارزان قیمت ویلا در چمستان ویلا چمستان چکی ویلا سمت جنگل های مازندران ویلا چسبیده به جنگل محیط جنگلی سمت چمستان سنددار سند دار تک برگ شورایی شهرکی مستقل ولا اقساطی اکازیون ساخت ویلا چمستان .

خرید ویلا در چمستان

آبشار ونوش چمستان


ویلا چمستان آبشار ونوش از شمال

به سواحل زیبای خزر

و از جنوب به سلسله

جبال البرز و پوشیده شده

از جنگل سرسبز منتهی می‌گردد.

این آبشار زیبا و دیدنی

با ارتفاع در حدود ۱۰۰ متر

از چشمه ‌ای که از دل کوه

سرچشمه گرفته و به صورت

پلکانی است سرانجام

به رودخانه می‌ریزد.

محلی که آبشار ونوش

در آن قرار دارد دارای

جنگلهای انبوه درختان

سر به فلک کشیده ای

چون سوردار و سرخ دار،

موزی، انجیلی و کچب و…

مناظر زیبایی به آبشار ونوش

بخشیده اند. منطقه دارای

حیات وحش بسیار غنی

همچون پلنگ، خرس،

گرگ، روباه، شغال

و پرندگانی از قبیل تیرنگ،

کبک، کبوتر صحرایی و… است.

zillow / wikipedia / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118