۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۶۰
بنا بنا ۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۵
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۷۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۴
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۵
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۴
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا ارزان

معنی ارزان در لغت

کم ‌بها، مفت، مناسب

همانطور که از گذشته نقل شده هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی ‌علت.

مفهوم این جمله در زمینه خرید ویلا شمال بدین معنا نیست که ویلاهای قیمت ارزان دارای کیفیت پایینی هستند؛ بلکه ویلا ارزان طبق نظر مشاور متخصص طبق پارامترهای مختلف از لحاظ موقعیت مکانی، متراژ زمین و بنا، متریال به کار گرفته شده در ساخت، سال ساخت و.... قیمت گذاری می شود و در کلاس ویلاهای ارزان قیمت قرار می گیرد، در نتیجه نام دیگری که روی این دسته بندی از ویلاها می توان گذاشت، ویلا قیمت مناسب است.

خرید ویلا ارزان


همه می دانیم که سفر برای آرامش روح و روان ما و خانواده مان، فرار از سختی ها و فشارهای زندگی شهری امروزی ضروری است. اما هزینه های بالای زندگی و شرایط اقتصادی خانوارها اجازه سفرهای پر هزینه را نمی دهد.

سفرهای تفریحی به خارج از کشور و حتی نقاطی از کشور که باید از طریق سفر هوایی انجام گیرد نیز ارزان تمام نخواهد شد. از این رو می توان گفت بهترین و فرح بخش ترین جایی که می توان با هزینه ای مناسب برای سفر در نظر گرفت شمال سرسبز کشور با آب و هوای مطلوب معتدل است.

می توان با خرید ویلا ارزان در شمال کشور با هزینه ای بسیار مناسب، به قیمت و ارزان از آب و هوا و طبیعت بی نظیر این خطه لذت برد و با آرامش به زندگی شهری بازگشت.

چرا ویلا شمال ارزان است ؟


در شهرهای مختلف مازندران خرید ویلا توسط مسافران و گردشگران رونق فراوانی داشته و دارد.

خرید ویلا در محمودآباد که ساحلی است و مناطق سرسبز اطراف برای مثال منطقه سعادت آباد که محیط جنگلی است بسیار مورد پسند خریداران ویلا شمال است.

علاقه مندان فضای سرسبز و زیبای جنگلی نیز اکثرا معمولا از جاده هراز آمل به سوی منطقه شمالی کشور حرکت نموده و از مناظر بسیار زیبای این جاده استفاده می کنند و برای سرمایه گذاری و داشتن ویلا در شمال یک ویلای مناسب را انتخاب می نمایند.

امروزه خرید ویلا در شمال کشور نیز به لطف تکنولوژی بسیار ساده تر از گذشته شده است. مهم نیست شما قصد خرید ویلا در محمودآباد،آمل و نور یا شهرهای دیگر استان مازندران را داشته باشید.

با استفاده از خدمات ۲۴ ساعته گروه ویلاطور می توانید در هر کدام از شهرهای استان مازندران ویلای ارزان و مناسب با بودجه خود را از میان گزینه های متعدد معرفی شده ویلاطور از طریق سایت انتخاب کرده و جهت کسب اطلاعات تکمیلی، بازدید و خرید ویلا تماس حاصل فرمایید.

ویلا ارزان شمال

توصیه‌های مهم در خرید ویلا شمال


نظر گروه ویلاطور درمورد ویلاهای ارزان


اینکه خریداران فقط به دنبال ارزانی یک ویلا هستند و برای آن به بنگاه ‌املاک مراجعه می‌کنند اشتباه است. باید خدمتتون عرض کنیم که ویلاهای ثبت شده در سایت ویلاطور چه در بخش ویلا ارزان و چه در بخش های دیگر تماما واقعی و به روز شده هستند و هیچگونه قیمت تقللبی در میان آن ها وجود ندارد.

متاسفانه اکنون در بسیاری از گروه ‌های تلگرامی بی نام و نشان اطلاعیه ‌هایی را مشاهده می‌کنیم که برای مثال ویلایی با قیمت کل 80 میلیون تومان با پرداخت 30 میلیون تومان نقد و مابقی به صورت اقساط بلند مدت فروخته می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت 98% از این تبلیغات ها جزو ویلاهایی هستند که به صورت خلاف ساخته شده‌اندو خارج از بافت محسوب می‌شوند.

امکانات


اکثر این ویلاها آب، برق و گاز ندارند و حتی برخی از آنها که دارای آب، برق و گاز هستند، به صورت غیرمجاز لوله‌کشی آب و برق کرده و از مکان‌هایی که دارای آب و برق هستند، قرض می‌گیرند. بنابراین اکثر تبلیغاتی که به این صورت بسیاری از افراد را به خود جذب می‌کنند در واقع دروغ هستند.

ویلاطور اینگونه شما را برای خرید ویلا ارزان راهنمایی می کند که شما برای خرید ویلا شمال حداقل باید مبلغ بودجه 150 میلیون تومان را در نظر داشته باشید و اگر به صورت اقساط می خواهید پرداخت کنید باید نصف مبلغ معامله را پرداخت کنید و تعداد ماه های اقساط را کمتر از 10 ماه در نظر بگیرید.

در ادامه مطلب ویلاطور با یک مثال ساده شما را با قیمت واقعی ویلاها آشنا می کند:

مثال هزینه ساخت ویلا شمال


برای مثال برای ساخت ویلایی به مساحت 70 متر، اگر استانداردها و مقررات ملی ساختمان رعایت شود، ساختمان از اسکلت‌ بندی مناسب برخوردار باشد و تمام اصول صحیح ساخت ‌و ساز در نظر گرفته شود باید حداقل 70 میلیون تومان هزینه کرد، علاوه بر هزینه‌ های ساخت، قیمت زمینی که ساخت در آن انجام می دهیم را نیز باید محاسبه کنیم.

برای ساخت یک ویلای 70 متری به طور متوسط 200 مترمربع زمین لازم است، قیمت یک زمین 200متری که هر مترمربع از آن حداقل 300 هزار تومان است 60 میلیون تومان می‌شود که در مجموع قیمت تمام ‌شده ویلا را به 120 میلیون تومان می‌رساند. علاوه بر این موارد ذکر شده، سازنده مبلغی را به عنوان سود نیز در نظر می‌گیرد و در نهایت قیمت ویلا به 150 یا 160 میلیون تومان می‌رسد.

پس ویلای زیر 150 تومان وجود خارجی  ندارد و  اگر دارد خواهشا به سر تا پای آن شک کنید تا دچار ضرر و زیان نشوید.

دلایل گران یا ارزان بودن ویلا شمال


رانندگی در جاده هراز و ساعت ‌ها تماشای زیبایی های مسیر چقدر حس خوبی دارد، چه هیجان‌انگیز است و چه مصفاست کباب بلال در کنار جاده مه گرفته هراز با چشم انداز رودخانه و جنگل و کوه.

گاه چنان از ترافیک و صدای بوق کلافه می‌شویم که حاضریم هوای شمال و سکوتش را داشته باشیم تا از شر زندگی ماشینی شهری خلاص شویم. طبیعتا خرید ویلا فقط لازم به یک بودجه ی مناسب دارد؛ ولی موضوعات دیگری نیز لازم هستند تا یک ویلای باب میل خودمان بخریم؛ چون با نداشتن شناخت باعث به دردسر افتادن خود و خانوادمان می شویم، چون هیچ شناختی از شمال نداریم و مناطق مناسب این خطه برای خرید ویلا را اصلا نمی‌شناسیم.

اگر آن چه گفتیم دغدغه شما هم هست پیشنهاد می‌کنیم تا پایان با ویلاطور همراه باشید.

تنوع قیمت ویلای شمال


گاهی با مشاهده تنوع قیمت ویلای شمال خیالمان راحت می‌شود که می‌توانیم با بودجه‌ ی کم ویلایی را خریداری نماییم اما گاه به این فکر می‌کنیم صحت چنین قیمت ‌هایی را از کجا می‌توان متوجه شد ؟

گران بودن قیمت را چگونه باید تعبیر کرد یا ارزان بودن را چطور باید توجیه نمود ؟

بیایید نخست به این سؤال پاسخ دهیم: قیمت ویلا در شمال به چه فاکتور‌هایی وابسته است ؟

قیمت ویلا در شمال به چه فاکتورهایی وابسته است ؟


موقعیت مکانی ویلا


وقتی از شمال صحبت می‌کنیم خیلی مهم است دقیقا کدام کدام شهر را میگوییم؟

آیا دوست داریم ویلایی در شرق مازندران برگزینیم یا در غرب مازندران؟

چنین تفاوت ‌هایی است که قیمت ‌های متنوع را رقم می‌زند. معمولا در خرید ویلا شمال هرچه شهری که انتخاب می‌کنید به تهران نزدیک ‌تر باشد قیمت ویلا در آن شهر با شهر دارای فاصله بیشتر متفاوت است.

بحث قیمت کمی چالش برانگیز می‌شود زمانی که متوجه می‌شویم ویلاهای موجود در یک شهر نیز به حیث قیمتی بسیار متنوع هستند، پس حتما پای فاکتورهای دیگری نیز در میان است.

فروش ویلا ارزان شمال

نوع ویلا  عامل تعیین کننده است


ویلا در شمال ممکن است جنگلی باشد یا ساحلی، می‌تواند کوهستانی باشد یا شهری. در واقع یک ویلای شمال برحسب این‌که روبروی جنگل قرار دارد یا داخل آن، رو به ساحل قرار گرفته یا نزدیک آن، در ارتفاعات بنا شده و یا در دامنه کوه دایر گردیده در گروه‌ های متفاوتی تقسیم‌ می‌شود.

لازم به ذکر است که در شرایط مشابه گران ‌ترین نوع ویلا نمونه ساحلی آن می‌باشد بنابراین اگر عاشق دریا هستید باید بگوییم نیاز است بودجه بیشتری کنار بگذارید. منظور از شرایط مشابه یعنی با فرض این‌که هر سه ویلا با استفاده از مصالح یکسانی ساخته شده‌اند، زیربنای مشابه و تعداد طبقات، اتاق خواب‌ و تمام امکانات همانند هستند.

امکانات ویلا از سقف ‌های شیروانی تا استخرهای لوکس


در نحوه ساخت ویلا تنها زمانی می‌توانید به ویلا به عنوان ملکی ابدی نگاه کنید که در ساخت آن از بهترین و با کیفیت ترین متریال مصالح استفاده شده باشد و ساختش را بر اساس استانداردهای روز انجام داده باشند. اینکه ویلای شمال مجهز به چه امکاناتی است، اینکه از به روزترین تجهیزات امنیتی، عایق بندی ‌های مرغوب، امکاناتی چون سونا و جکوزی، بهترین سیستم ‌های گرمایشی و جدیدترین وسایل سرمایشی بهره‌ مند باشد بر قیمت نهایی بسیار اثرگذار است.

سند ویلا شمال خطیر و جدی


برخی از خانه ها فاقد سند و یا دارای سند مشکل‌دار هستند، ممکن است فروش خانه ای که شما روی آن دست گذاشته ‌اید از نظر قانونی منع شده باشد. چنانچه تشخیص سندهای مشکل دار و فاقد مشکل برایتان بسیار آسان است و حتما  باید از طریق اداره کل راه و شهرسازی اطلاعات سند مربوطه را پیگیری نمایید. قطعا بی‌توجهی به سند ویلا می‌ تواند مشکل‌ های عدیده‌ ای را در آینده برایتان ایجاد نماید.

دقت داشته باشید سند ویلای شمال یا محضری رسمی است که کاملا مطمئن بوده و در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده است یا سند شورایی بوده و به تایید نماینده و مامور دولت که شورا و دهیار آن محل هستند رسیده است.

در کدام شهرهای شمال ویلای ارزان ‌قیمت بخریم ؟


خرید ویلا همکف در شمال درگذشته شاید برای اکثر مردم یک رویا محسوب می‌شد و فقط برای پولدارها مقدور بود. اما خوشبختانه در حال حاضر با وجود حجم بالای ویلا سازی در شمال امکان خرید ویلا در شمال کشور برای اکثر مردم فراهم شده است. چون تقریبا هر شخصی می‌تواند با قیمتی بسیار ارزان تر و کمتر از قیمت های سرسام آور خانه ‌های تهران یا شهرهای بزرگ اقدام به خرید ویلا در شمال کنند.

البته فرصت خوب دیگری که برای خرید ویلاهای نوساز در شمال وجود دارد امکان خرید اقساطی این ویلاها است. وجود چنین شرایطی خرید ویلا در شمال را چند برابر آسان تر می‌کند.

در ادامه ویلاطور تمام شهرهای شمالی که می‌توانید در آنها ویلای ارزان خریداری کنید را معرفی خواهد کرد.

خرید ویلا  ارزان چمستان


چمستان به زبان تبری و در گویش

بومی و محلی چَمِسون نامیده می‌شود

که از شهرهای زیبا و جنگلی استان مازندران است.

این شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور است.

جاده‌ای به شکل نیم‌ دایره چمستان را به نور و آمل وصل می‌کند.

این شهر دارای شهرداری، بخشداری،

دادگستری و سایر ادارات دولتی، کتابخانه عمومی،

سینما و کانون فرهنگی‌ و تربیتی است.

وجود چنین امکاناتی، شرایط زندگی در این شهر

را آسان می‌کند و شما می‌توانید

اقدام به خرید ویلا در چمستان کنید

بدون اینکه نگران کیفیت شرایط زندگی

در این شهر زیبا و سرسبز جنگلی باشید.

همچنان می‌توان برای خرید ویلا ارزان به چمستان

رفت و در این شهر ویلاهای ۲۰۰ متری با قیمت مناسب خریداری کنید.

اما لازم به ذکر است زمانی که

قیمت خرید ویلا در چمستان

با متراژ ۲۰۰ متر به ۶۰۰ میلیون تومان باشد،

مطمئن باشید که با یک ویلای فوق لوکس و مدرن

در بهترین نقطه‌ی چمستان رو به‌ رو خواهید شد،

ولی معمولا در این متراژ ویلاهای

بسیار ارزان تری ساخته می شود.

خرید ویلا ارزان در محدوده آمل به محمودآباد


کلوده روستایی است که

در دهستان اهلم جنوبی قرار دارد

و به دلیل قرار گرفتن در سر راه ۱۴ روستای

منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

درگذشته اغلب مردم روستای کلوده کشاورز

و باغدار بودند اما به‌تدریج براثر کم شدن اراضی کشاورزی

و باغی مشاغل آزاد و خدماتی همچون مغازه ‌داری و...

به مشاغل مردم اضافه شده است تا به الآن که

تمام اماکانات از قبیل بانک، فروشگاه های هایپر مارکت،

پاساژ های فروش لباس و انواع لوازم زندگی و.... در این محل وجود دارد.

روستای کلوده تمام امکانات رفاهی را دارد

و به همین دلیل است که مدتی است ویلا سازان

توجهشان به این منطقه جلب شده

و به ‌صورت انبوهی در محمودآباد کلوده ویلا ساخته ‌شده

و شما به‌آسانی می‌توانید برای خرید ویلا در شمال

به محمودآباد کلوده رفته و اقدام به خرید ویلا در شمال کنید.

 محمودآباد کلوده یکی دیگر از آن منطقه ‌هایی است

که شما می‌توانید ویلا به‌صورت اقساطی خریداری کنید.

به این منظور لازم است که شما در ابتدا

نصف مبلغ کل ویلا را پرداخته و مابقی را به‌صورت اقساطی پرداخت کنید.

خرید ویلا ارزان در آمل


آمل یکی از شهرهای استان مازندران

و مرکز شهرستان آمل است.

آمل یکی از قدیمی ‌ترین شهرهای ایران،

قطب صنعت و صادرات و فرهنگ استان مازندران،

پایتخت برنج ایران، قطب زیست ‌فناوری و نبوغ ایران،

یکی از قدیمی‌ترین مراکز یک ‌جانشینی جهان،

از شهرهای مهم ترابری، کشاورزی، گردشگری،

معدنی و صنعتی ایران و از مهم‌ترین شهرهای

مرتبط به علم در تاریخ معروف به شهر تاریخ و فلسفه به حساب می آید.

پیشینه شهر آمل به زمان آماردها برمی‌گردد

و در تاریخ نوشتاری نیز، مانند شاهنامه آمل

از مراکز مهم اتفاقات بوده است. تمامی

این امکانات آمل را به یکی از شهرهای محبوب توریست‌ ها

و کسانی که قصد خرید ویلا در شمال را دارند، تبدیل کرده است.

آمل تمام ویژگی‌ های یک شهر مدرن را دارد

و از سطح رفاهی بالایی برخوردار است.

اما بازهم با وجود این همه امکانات رفاهی بالا،

قیمت ویلا در این منطقه ارزان بوده و منطقه‌ی مناسبی است

برای کسانی که می‌خواهند اقدام به خرید ویلا ارزان در شمال کنند.

ویلا ارزان

خرید ویلا ارزان


خرید ویلا ارزان در شمال در اینجا می توانید بهترین ویلا در شمال را با بهترین قیمت پیدا کنید فروش ویلا با ارزان ترین قیمت و اقساط بلندمدت ویلا شمال فروش ویلا شمال ارزان ویلای فروشی ارزان شمال نوشهر نور آمل محمودآباد سعادت آباد چمستان امیرآباد نور فروش شمال ارزان ویلای فروشی ارزان شمال نوشهر نور نمک آبرود ایزدشهر ویلا ارزان رویان ویلا نیم پیلوت مستقل اجاره ویلا ارزان در شمال ویلای ارزان در رامسر ویلا ارزان در آمل ویلای ارزان در شمال ویلا زیر 50 میلیون نداریم فروش ویلا چمستان ویلا ارزان در شمال ساخت ویلا ارزان در شمال خرید و فروش ویلا ارزان قیمت ویلا قیمت مناسب زیر قیمت بازار اقساط بلند مدت ویلا فروشی ارزان قیمت ویلا برای فروش فروش انواع ویلا ارزان ویلا ارزان همکف هم کف ویلا ارزان نیم پیلوت ویلا ارزان دوبلکس ویلا ارزان لوکس قیمت پایین در شمال مازندران ایران آمل محمودآباد نور رویان

خرید ویلا ارزان در حومه نور


شهرستان نور از شمال به دریای خزر،

از شرق به شهرستان آمل، از شمال شرق

به شهرستان محمودآباد از جنوب به استان تهران،

از جنوب غرب به استان البرز و از غرب به شهرستان نوشهر

و شهرستان چالوس متصل است. این شهرستان در غرب استان

واقع‌ شده است و مرکز آن شهر نور است.

نور یکی از قدیمی‌ترین نواحی شهرنشین استان مازندران

بوده که به نوشته ی تاریخ رستمدار نام داشته است.

ویلاهای واقع در شهر نور بسیار قیمت بالایی دارند،

اما در حومه‌ی این شهر می‌توانید اقدام به خرید ویلا ارزان با قیمت بسیار مناسب کنید.

صحبت پایانی و جمع بندی خرید ویلا ارزان شمال


تفاوت قیمت خرید ویلا در شمال کاملا منطقی است

و عوامل متعددی سبب نوسان قیمت‌ ها می‌شوند،

با این حال هستند افرادی که از بی‌ اطلاعی خریداران

سوء استفاده می‌کنند.

بنابراین باز هم تأکید می‌کنیم

سعی کنید قبل از اعتماد

به فروشنده حتما موقعیت ویلا

و شرایط آن را با مشاور متخصص

قابل اعتماد که با تمام مناطق شمال

آشنایی دارد در میان بگذارید

و به هیچ عنوان عجله نکنید.

در مطالب بالا ویلاطور با راهنمایی

که انجام داد ذکر کرد

که شهر های ذکر شده

دارای امکانات کامل رفاهی

هستند و شما می توانید

با خیال راحت اقدام به خرید ویلا ارزان

و با قیمت مناسب در این نواحی کنید.

امیدواریم بهترین انتخاب خودتان را انجام دهید.

zillow / ویکیپدیا
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118