۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۱۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۶۰
بنا بنا ۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا آمل

شهر زیبای آمل


آمل شهر مرکزی استان مازندران و از قدیمی‌ ترین شهر‌ های کشور ایران به شمار می ‌رود. شهر زیبای آمل از سمت شمال به محمودآباد، از شمال شرقی به بابلسر و از غرب به شهرستان نور راه دارد. جالب است بدانید شهر آمل 15 کیلومتر از دریای خزر کاسپین مازندران و 5 کیلومتر از دامنه کوه ‌های البرز فاصله دارد. همچنین فاصله آمل تا تهران نهایتا 3 ساعت است.

در ادامه با ویلاطور همراه باشید تا به صورت دقیق با شهر آمل از نظر موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، تاریخچه، شرایط سرمایه گذاری، مناطق توریستی تفریحی، امکانات، ساخت و ساز ویلا، خرید ویلا آمل و... آشنا شوید:

جنگل آمل

مقدمه ویلا آمل


آمل از شهر های قدیمی کشور ایران، مرکز صنعتی و فرهنگی واقع در استان مازندران، پایتخت برنج ایران است.

آمل شهر مهم کشاورزی، گردشگری، ترابری، صنعتی و معدنی و از مهمترین شهرهای مرتبط با علوم تاریخی می باشد و سومین شهر پرجمعیت مازندران است. واژه آمل ترکیبی از ضد مرگ مانند امرداد و مرداد است. آمل یعنی تو را مرگ مباد.

موقعیت جغرافیایی آمل


شهر آمل در جلگه مازندران و در دو طرف رود هراز با ارتفاع ۷۶ متر از سطح دریا در ۵۲ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی و ۶ کیلومتری شمال دامنه کوه البرز و ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی تهران  قرار دارد.

چشم انداز ویو ویلاهای آمل


شهر آمل در موقعیتی قرار دارد که تمام زیبایی های خدادادی را در اختیار خود دارد. چشم انداز ویو ویلاهای آمل تماما یا جنگلی هستند یا کوهپایه ای و جدای از این موارد فاصله 10 دقیقه ای با دریا دارند.

موقعیت آب و هوا ویلا آمل


شهر آمل از نظر تقسیمات اقلیمی جزو اقلیم معتدل می‌ باشد. آب و هوای آمل معتدل بوده و بیشترین درجه حرارت در تابستان‌ ها 35 درجه بالای صفر و کم ‌ترین درجه حرارت در زمستان ‌ها 3- درجه سانتی گراد است.

وجود البرز در جنوب دریای مازندران شمال این شهر وجود توده‌ های مرطوب بر دامنه ‌های پرشیب کوه‌ های ساحلی را سبب شده و تشکیل سیستم‌ های ابری و وقوع بارندگی‌ های شدید در منطقه را موجب می‌گردد.

خرید ویلا آمل

پوشش گیاهی شهر آمل


ارتفاعات آمل را پوشش گیاهی جنگلی تشکیل داده و انواع درختان توسکا، اوجا، ازگیل، افرا، بلوط، گل گاو زبان، گیاه صنعتی گون،گیاهان خاکشیر، کاسنی، زرشک که دارویی هستند.

تاریخچه و فرهنگ شهر آمل


آمل از گذشته به دلیل وجود فرهیختگان و پیشینیان با سابقه دارای مراسم‌ های محلی و ملی است.

آمل از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اصیل برخوردار است و به دلیل داشتن این تمدن باستانی و دیرینه مراسم‌ های باستانی و به دلیل علاقه به دین و مذهب مراسم مذهبی بس با شکوهی در این دیار کهن برگزار می‌گردد.

تاریخ شهر آمل به زمان آمارد ها بر می‌گردد و در شاهنامه اشاره زیادی شده است که آمل از مراکز بسیار مهم اتفاقات مهم بوده‌ است.

بام ایران دماوند است که در بخش لاریجان آمل قرار دارد. آرش کمانگیر از اسطوره‌ های ایرانی که از آمل به مرو تیر انداخت. آمل هرساله میزبان جشنواره ‌های ملی و استانی است.

ویلا آمل

محصولات شهر آمل


در بخش محصولات نیز برنج طارم آمل یکی از مرغوبترین و بنام‌ترین محصولات کشاورزی کشور است. گردو، سیب، گیلاس، آلبالو، هلو، عسل، پرتقال، نارنگی، تمشک، کیوی، روغن، گلزا و سبزی نیز از دیگر محصولات و ره‌آوردهای این شهر می‌باشد.

گسترش و سرمایه‌گذاری شهر آمل


در سال‌های مختلف برای گسترش بخش گردگشری و تفریحی آمل مباحث مختلفی بیان شد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته شرکت‌های مختلفی از کشورهای ترکیه، کویت، ایتالیا برای سرمایه‌گذاری در واحدهای مختلفی همچون ساخت هتل، تله کابین و مجموعه توریستی به شهر آمل ورود پیدا کردند.

امکانات آمل برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری  1. دسترسی آسان به امکانات و لوازم ساختمانی ازجمله (شن، ماسه و سیمان و…)

 2. وجود کارگران ماهر و معماران مجرب در منطقه برای احداث پروژه های عظیم

 3. تجهیز کارگاه در حداقل زمان در موقعیت مناسب

 4. امنیت سرمایه گذاری درمنطقه باتوجه هم زیستی متعادل مردم منطقه با فرهنگ اجتماعی بالا و ارتباطات سالم و…

 5. بدلیل ارتفاع بالا از سطح دریا ، مخازن فاضلاب با مشکل مواجه نمی شود

 6. دسترسی آسان به منابع طبیعی کوه، جنگل، پارکها و آب گرم معدنی

 7. حداقل فاصله زمانی ومکانی با تهران که خودموجب دسترسی راحت ترو روانتر به امکانات وسازه ای احداث می باشد

 8. عدم ترافیک در ایام تعطیلات رسمی و مذهبی

 9. محدود نبودن شهر از لحاظ جاده های ارتباطی با شهرهای دیگر

 10. وجود پارکهای جنگلی چسبیده به شهر برای استفاده در اوقات فراغت

 11. امکانات مناسب پزشکی درمانی در منطقه


خرید ویلا آمل


ویلا آمل خرید و فروش ویلا آمل خرید ویلا ساحلی لب دریا ماسه ویو دریا چسبیده به دریا خرید ویلا در بهترین نقطه آمل فول امکانات با امکانات رفاهی بالا تمام خرید ویلا ساحلی در آمل ارزان ارزان ترین ارزانترین اقساطی اقساط چکی بلند مدت کوتاه مدت خرید ویلا آمل لوکس شیک لاکچری میلیاردی قیمت پایین قیمت بالا مناسب ویلا هوشمند ویلا زیر قیمت در آمل قیمت ویلا آمل انواع ویلا فروش ویلا سرمایه گذاری شهرکی شهرک امنیت استخردار مسقف در حیاط فضا سازی حیاط سازی با آلاچیق

نورپردازی آمل چشم انداز ویو دریا خرید ویلا آمل شمال مازندران ایران همکف فلت نیم پیلوت نیم دوبلکس تریبلکس خرید ویلا در آمل فروش ویلا در آمل خرید ویلا آمل فروش ویلا آمل ویلا آمل شرایطی ویلا آمل ارزان قیمت ویلا در آمل ویلا آمل چکی خرید و فروش ویلا آمل خرید ویلا در شهر آمل استخردار ویلا باغ خانه باغ خونه باغ خرید ویلا جنگلی در آما خرید ویلا کوهپایه ای کوهستانی آمل فروش ویلا آمل ویلا برای فروش در آمل خرید ویلا در امامزاده عبدالله آمل وسطی کلا کلی دابودشت کلوده خرید ویلا دابودشت آمل آهودشت .

خرید و فروش ویلا در آمل

سبک ساخت و ساز ویلا آمل


در آمل و حومه آن ویلاسازی به صورت حرفه ای در سبک های کلاسیک و مدرن انجام می شود. تمام سازنده های ویلا آمل از قدیمی های این عرصه هستند و تجربه بالایی در زمینه ساخت و ساز ویلا با کیفیت در آمل دارند.

قیمت ویلا آمل


شهر آمل از نظر کیفیت ساخت و ساز، شاه راه ارتباطی بودن در استان مازندران، رابط اصلی با پایتخت و... در سطح بالا قرار دارد. قیمت ویلاها در نقاط مختلف آمل متفاوت است و عاملی که روی قیمت ویلا آمل تاثیر مستقیم دارد فاصله ویلا تا امکانات شهری است.

مجوز های ساخت ویلا در آمل


طبق تجربه چند دهه گروه ویلاطور در زمینه خرید و فروش ویلا مخصوصا در شهر آمل هیچگونه ساخت و ساز بدون مجوز بنیاد مسکن انجام نمی شود و تمام آنها زیر نظر ناظرین کیفی و مهندسان هستند.

امکانات رفاهی ویلا آمل


اگر شما فردی باشید که زیاد به شمال سفر کرده باشید حتما می دانید که امکانات رفاهی آمل زبان زد همگان است و همه ی امکانات رفاهی از قبیل مواد غذایی، بهداشتی درمانی، پوشاک تا تحصیلی وو.... در این شهر به صورت کامل عمومی و اختصاصی فراهم است؛ تا جایی که ار بقیه شهر ها برای گردش و خرید های خود به آمل می آیند.

لازم به ذکر است که روستاهای حومه آمل همگی نزدیک به شهر هستند و در کمترین زمان به امکانات شهری دست پیدا می کنند. همچنین در 90% روستاها و محلات آمل امکانات رفاهی به صورت کامل مهیا است.

ویلا در آمل

جاذبه های گردشگری و تفریحی شهر آمل


پارک جنگلی میرزا کوچک خان و هلومسر


به عنوان دو پارک جنگلی نزدیک به شهر آمل هستند. پارک جنگلی نمونه گردشگری میرزا کوچک ‌خان هراز در ۱۶ کیلومتری شهر آمل در جاده هراز در منطقه رزکه قرار دارد. این پارک دارای امکانات تفرجگاهی آلاچیق، آب آشامیدنی، سرویس دستشویی، اجاق، میز و نیمکت، رستوران و قهوه‌خانه، سکوی چادر و وسایل بازی کودکان، جایگاه سوارکاری و سه مدخل ورودی است و همچنینی دارای جاذبه دو آبشار و درختان کهنسال و فضای سبز است. پارک جنگلی امامزاده عبدالله که به هلومسر معروف است نیز در ۵ کیلومتری شهر آمل قرار دارد و توسط شهرداری آمل اداره می‌شود.

پارک دهکده طلایی


بزرگترین پارک بازی مازندران است و به عنوان یکی از زیباترین پارک ‌های ایران هم نام برده می‌شود، امکانات این پارک یک دریاچه برای قایق و یک شهربازی برای بزرگسالان و یک شهربازی برای خردسالان دارد.
دهکده الیمستان

این جنگلها محل رویش گیاه الیما است

که در اردیبهشت ماه رشد می‌کند.

می‌گویند نام جنگل الیمستان نیز برگرفته ازآن می ‌باشد.

الیمستان یکی از مناطق توریستی ایران

در آمل است که تورهای زیادی از جوانان

برای تفریج و سفر به دل طبیعت الیمستان

می‌زنند این منطقه نگاه عکاسان داخلی و خارجی راه هم به خود جذب کرده و طبیعت بکر و زیبایی جنگلها و مراتع و سر سبزی آن وصف نشدنی است.

آب مصرفی از چشمه تأمین می‌شود و محصول آن غلات، لبنیات و عسل است. اما از همه این ‌ها گذشته، قله الیمستان هم یکی دیگر از جاذبه ‌های این روستا است که در زمستان و بهار کوهنوردان زیادی را به خود جذب می‌کند.
بلیران

بلیران از مناطق ویژه گردشگری است که با دارا بودن

پتانسیلهای گردشگری و آب درمانی رودخانه گرمارود

مورد توجه مسئولین استانی و منطقه قرار گرفته

بدین لحاظ وبا توجه به استقبال گروه‌های مختلف

گردشگری این منطقه به عنوان یک منطقه بکر

با چشمه و رودخانه جفت سنگ و فضای سبز زیبا

قرار گرفته و غیر از طبیعت آن به تاریخی بودن این

منطقه می‌شود اشاره کرد که سر نیزه‌ها

دوره عصر آهن در این منطقه زیاد پیدا می‌شود.
سروچمان هزار پله

در امتداد پارک جنگلی هراز واقع شده ‌است و دارای چند پله جوبی است

که یکی از جاذبه ‌های زیبا این منطقه است

شامل قوس چوب قدیمی و چندین پله که برای عبور و مرور ساخته شده ‌است.

جنگل زیارو


زیارو یا زیارود، آمل از غنی ‌ترین مناطق فضای سبز و طبیعت گردی است

که با جنگل‌ هایی انبوه به بام آمل مشهور است و در بلندای آن دریای محمودآباد به خوبی مشاهده می‌شود.

حضور آمل در ادبیات


در ادبیات فارسی قدیمی اشعار بسیار زیادی وجود دارد

که آمل در آن‌ها ایفای نقش نماید، از اشعار اساطیری گرفته

تا اشعار در وصف ایران و مازندران، این شهر نقش بسزایی در تاریخ کهن فارسی داشته ‌است.

ابوالقاسم فردوسی


بیاراست گیتی بسان بهشت                    به جاب گیا سرو گلبن بکشت


از آمل گذر سوی تمیشه کرد                    نشست اندر آن نامور بیشه کرد


مسعود غزنوی


هند بگشاده و آمل همه بگشاده بود                    لشکر صعب سوی ترک فرستاده بود


طالب آملی


چون من فرزانه ای برخاست از آن بوم                    طواف خاک آمل بایست کرد


هرکه چون صاب به طرز تازه، دیرین آشناست                   دم به ذوق عندلیب باغ آمل می زند


wikipedia / zillow
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118