۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۶۰
بنا بنا ۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۷۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۵
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۴
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا همکف

ویلا همکف فلت چیست ؟


تعریف همکف در فرهنگ لغت معین

  1. شمعک 2. خانه ای که ارتفاع آن از زمین کم است.


این نوع ساخت ویلا به نام های ویلا فلت یا ویلا یک طبقه در شمال شهرت دارند. به ویلا هایی که در یک طبقه و دارای یک سقف می باشند اطلاق می گردد و بیشتر با سازه ای 100 یا بالای 150 متری دو تا سه خواب در شمال به چشم می خورند.

تعریف ساده ویلا همکف یا به عبارت دیگر همان ویلا فلت به صورت زیر است:

معمولا ویلا هایی که با اختلاف سطح حداقل یک متر از زمین ساخته می شوند و در داخل خانه بدون اختلاف سطح هستند، ویلا همکف یا ویلا فلت میگویند.

در ادامه این مطلب ویلاطور به صورت کامل در مورد نوع طراحی نما ویلا فلت ، طراحی داخلی ویلا فلت ، قیمت ، متریال و... صحبت می کند تا شما همراهان ویلاطور درمورد خرید ویلا همکف شمال اطلاعات کاملی بدست بیاورید.

طراحی نما ویلا همکف


ویلا فلت بسته به سلیقه طراح و سازنده در سبک های مختلف طراحی و ساخته می شوند. اکثر ویلا همکف شمال دارای تراس نشیمن وسیع با حیاط بزرگ هستند.

در بعضی از ویلا همکف شمال به ویلا همکف استخردار با حیاط سازی بسیار لوکس هم بر می خوریم و دلیل آن این است که سازنده طبق حساب و کتابی که انجام می دهد به این نتیجه می رسد که با مبلغ کم می تواند یک ویلا با استخر و متریال عالی با حیاط سازی زیبا بسازد و نسبت به بقیه طرح ها به دلیل قیمت مناسب، زودتر ویلای خود را بفروشد.

ویلا همکف

ویلا همکف


اگر سازنده بخواهد با سبک دیگری از ساخت، استخر و حیاط سازی را پیاده کند هزینه بیشتری باید انجام دهد و این هزینه ها روی قیمت ویلا شمال تاثیر می گذارد و دلیلی بر دیر به فروش رسیدن ویلا می شود.

در نمای ویلا همکف از انواع متریال می شود استفاده کرد که برای مثال شامل سنگ، سیمان، سرامیک و...  می شود.

همچنین ویلا فلت در طرح های مختلف نما سازی می شود که اکثر نمای ویلاها به سوی نما رومی و نمای مدرن پیشروی داشته است. در موضوع انتخاب نوع نما تماما بستگی به سلیقه شما دارد که کدام را میپسندید.

طراحی داخلی ویلا هم کف


در طراحی داخلی ویلا همکف شمال هر چقدر متراژبنا بیشتر باشد دست طراح و سازنده نیز بازتر است. ولی به طور معمول ویلا همکف حداقل دو خواب و یک سالن وسیع دارند که به آشپزخانه منتهی می شود. در ویلا فلت می شود در داخل محیط خانه به راحتی یک قسمت را برای استخر سربسته در نظر گرفت و استخر و جکوزی را با هم داشت. همچنین می شود تمام خواب ها را برای اعضای خانواده به صورت مستر طراحی کرد. اما طبیعتا هرچقدر تعداد فضاها در ویلا همکف بیشتر باشد، باعث افزایش قیمت در آن می شود و برای کسی که از ویلا فلت توقع زیادی ندارد لازم به ایجاد فضاهای زیاد در داخل و خارج نیست.

متریال ویلا همکف


متریال به کار گرفته شده در ویلا فلت بستگی به سازنده دارد که به همین دلیل ویلاطور پیشنهاد میکند با مشاهده متریال استفاده شده در ویلا به درستی یا نادرستی یک سازنده پی ببرید تا بهترین انتخاب خود را داشته باشید. متریال آشپزخانه می تواند کابینت هایگلاس، ممبران یا اِم دی اف باشد که هرکدام خوبی های خودشان را دارند و در نوع خود بی نظیرند.

درب و پنجره های ویلا هم کف می  توناد به صورت قدی ساخته شود یا به صورت مستطیلی که قدرت جذب نور پنجره های قدی نسبت به مستطیلی بیشتر است. در مورد درب ها، شیر آلات، کاغذ دیواری، کناف، سقف و... داخل ویلا نیز تمام این موارد صدق میکند و شما باید توجه داشته باشبد که متریال بکار گرفته شده دارای چه سطح کیفیتی میباشد.

دسترسی های ویلا همکف شمال


چیزی که واضح است آن است که دسترسی به اتاق ها و نقاط مختلف خانه در ویلا همکف نسبت به تمامی انواع سبک ساخت بسیار بهتر است. چون ویلا همکف هیچ اختلاف سطحی در داخل طراحی ویلا ندارد

و اگر  هم دارد به آن اندازه نیست که کسی قادر رسیدن به آن نقطه از ویلا نباشد؛

مخصوصا افراد مسن که رفت و آمد به طبقات بالا برای آنها بسیار دشوار است.

اگر خانواده ‌ای جوان باشید احتمالا مشکل چندانی با رفت و آمد داخل ویلای نیم پیلوت

یا دو طبقه و سه طبقه و اتاق های در ارتفاع که باید با عبور از پلکان باشد نخواهید داشت. اما اگر سنی از شما گذشته و کمر و پاهایتان درد می‌کند یا اینکه اعضای خانواده‌ مثلا پدربزرگ و مادربزرگ مسن هستند، احتمالا انتخاب ویلا همکف برای شما بهترین انتخاب در خرید ویلا شمال است.

البته ویلا نیم پیلوت هم گزینه مناسبی است، چون ویلا نیم پیلوت هم در اکثر طراحی ها دارای یک خواب در طبقه پایین به صورت مستر است تا این مورد را برطرف کند.

قیمت ویلا همکف شمال


در مجموع خرید ویلا همکف در شرایط قیمتی بسیار مناسبی قرار دارد.

بنابر این اگر هنگام خرید ویلا در شمال از نظر بودجه کم و کاستی

وجود دارد خیالتان راحت باشد چون بهترین گزینه را انتخاب کردید

چون ویلا فلت در کنار قیمت بسیار مناسب به صورت شرایط اقساطی

نیز فروخته می شود که باعث آسانی بیشتر در

خرید ویلا همکف شمال شده است.

استحکام ویلا همکف


طول عمر ویلا فلت

بیشتر از بقیه طراحی ها

است و آن هم به خاطر

کم بودن فاصله با زمین است.

چون هر چقدر از سطح زمین

فاصله بگیریم سرعت باد

بیشتر می شود و ویلا فلت

از باد های تخریب کننده در امان است.

موضوع دیگر استحکام

بیشتر در برابر زلزله است

که چون ویلا هم کف سطح

بیشتری را نسبت به بقیه

ویلاها در بر میگیرد و نسبت

به بقیه وزن کمتری

بر روی ساختمان است

در برابر زلزله بسیار قرص

و محکم عمل می کند.

معمولا ویلا فلت در شمال

در محیط های شهرکی ساخته

می شوند و به همین دلیل

دارای امنیت بالایی

هستند

چون اکثر شهرک های شمال

نگهبانی 24 ساعته،

گیت ورود و خروج،

دیوار های

بلند به علاوه دوربین مداربسته دارند.

خرید ویلا همکف


ویلا همکف خرید و فروش ویلا همکف فروش ویلا شیک فلت ویلا همکف لوکس ویلا فلت در شمال مازندران آمل محمودآباد نور نوشهر رویان چمستان سعادت آباد خرید ویلا همکف با بهترین متریال ویلا شمال فلت خرید ویلا جنگلی ویلا لاکچری ویلا دوبلکس ویلا در محمودآباد ویلا روستایی در آمل خرید ویلا ساحلی خرید ویلا شرایطی خرید ویلا اقساطی هم کف ارزان ارزان ترین ارزانترین فلت هم کف فلت فروش ویلا فلت شمال در بهترین منطقه غیر بومی واقع شده است جای ساکت و ویو عالی جنگل ویلا جنگلی که با قیمت مناسب بفروش میرسد ویلا فلت متراژ بالا استخردار ویلا هم کف ساحلی جنگلی کوهپایه ای کوهستانی ویلا فلت در شمال خرید ویلا فلت لوکس زیبا لاکچری فلت هم کف روی زمین ارتفاع کم از زمین در بهترین مناطق شمال کشور .

خرید و فروش ویلا همکف فلت

شرایط آب ویلا همکف


ویلاهایی که دارای

اختلاف سطح بالایی

از زمین هستند

معمولا در روزهای تعطیلات

که پیک مصرف است

با کمبود فشار آب مواجه

می‌شوند که می‌تواند

آزار دهنده باشد.

البته این مشکل

با تعبیه پمپ داخلی

یا منبع آب در پشت‌ بام

یا حیاط قابل رفع است،

اما به هر حال در ویلاهای

با ارتفاع بالا مثل ویلای همکف

نمی شود از فشار

زیر دوش حمام لذت برد.

zillow / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118