۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۴۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۶۰
بنا بنا ۲۷۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۸۰۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۳۵۰
خواب ۴
حمام حمام ۴
قیمت فروش : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۰۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰۰
بنا بنا ۳۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا باغ

باغ چیست ؟


در صورت فارسی کلمه، همان باغ و به معنی بخش یا تقسیم یا قطعه زمین زیر کشت میباشد.

باغ واژه‌ای فارسی که در زمان پهلوی نیز به همین شکل بکار گرفته می ‌شد. دیگر واژه به‌کار رفته در زبان ‌های ایرانی برای باغ واژه پردیس است که این خود واژه‌ای برگرفته از زبان پارسی باستان پارادئزا به معنی باغ و بوستان است.

کلمه پارادئزا در اوستا نیز دو بار بکار از آن نام برده شده است. این واژه در زبان پهلوی به پالیز تغییر کرده و در زبان فارسی دری هم بکار گرفته شده؛ هرچند که امروز پالیز را کشتزار هندوانه و سبزیجات گویند. در دوران هخامنشیان و بعد از آن سرتاسر ایران پر بود از باغ ‌های بزرگ و باشکوه که جلوه زیبای خود را به شهر ها و روستاها میبخشید و حتی استراحتگاه پادشاهان بدون وجود باغ های سرسبز با درختان بسیار هیچ معنایی نداشت.

تا این خط از مطلب ویلاطور در مورد ویلا باغ ، با معنای باغ آشنا شدیم، در ادامه با مفهوم باغ ایرانی و تعریف درست از خانه باغ پرداخته می شود:

باغ ایرانی چیست ؟


باغ ایرانی به باغ‌ هایی که بر پایه معماری و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله ساختار هندسی، آب و درختان و.... عمدتا در فلات ایران و مناطق پیرامونی فرهنگ آن رواج داشته ‌است گفته می شود.

در ادبیات ایران به باغ ایرانی باغ سرا ، پردیس یا فردوس، بوستان یا بستان گفته می‌شده که واژه باغ ایرانی جدید و ترجمه پرشین گاردن (Persian garden) است.

سه نوع ساختار باغ  ایرانی  1. در مسیر عبور جوی آب قرار دارد.

  2. با دیوارهای بلند محصور است.

  3. در داخل محوطه ویلا باغ استخردار قرار دارد.


این سه مشخصه مهم و تاثیرگذار، باغ ‌های ایرانی را متمایز می‌کند. در واقع باغ های ایرانی را جهانگردان اروپایی بعد از اینکه مشاهده کردند آن را با نام پرشن گاردن توصیف کردند. باغ ایرانی یا باغ سرای به ساختار و طراحی منحصر به فرد خاص آن اشاره دارد. یکی از مشخصه ‌های باغ ایرانی عبور جوی آب در داخل باغ است که معمولا در این باغ سراها در وسط باغ استخر و یک ویلا باغ تابستانی طراحی و ساخته می شود. بعضی باغ‌ ها به صورت چهار باغ هستند، چهار باغ به این معنی است که آب را در ۴ مسیر عبور می دهند.

خانه باغ


این باغ‌ ها با مشخصاتی که ذکر شد به عنوان یک ساختار کامل بیانگر رابطه تنگاتنگ بین بستر فرهنگی و طبیعی است و نشانه‌ ای از همسو کردن و سازگار نمودن نیازهای انسان و طبیعت است. در ایام گذشته باغ ایرانی نشانه ی توان نهفته محیط و ادراک پیچیدگی ‌های آن بود. طراح و خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود فضایی را ایجاد می‌کرد که باعث بقا و پویایی بستر طبیعی در بین درختان و آب و هوای مطبوع می‌ شد.

اما چقدر از باغ ها در زندگی خودمان استفاده می کنیم؟


آخرین باری که در داخل باغ روی چمن دراز کشیدیم و در لابه لای برگ های درختان به آسمان آبی نگاه می کردیم یادمان می آید؟ چه زمانی با خانواده یک فضای گرم در کنار جوی روان باغ و صدای پرندگان را حس کرده ایم؟

اگر یادتان  نمی آید باید بگویم شما هم اکثر افرادی هستید که این تصویر را به خاطر ندارند و دچار زندگی  شهری شده اند.

ولی می توانید این لذت ها را جبران کنید و مشکلی بر سر راه شما نیست.

در ادامه با ویلاطور همراه باشید تا با ویلا باغ آشنا شوید.

ویلا باغ

ویلا باغ


با درگیری های زندگی شهری تنها چیزی که از باغ به ذهنمان می آید درختانی هستند که در گوشه ای از شهر و در محیط پارک قرار دارند. ولی طبق تعاریفی که در بالا گفته شد، باغ فضایی تلقی می شود که حس زندگی را  در کنار خانواده به انسان می بخشد و به دور از فضای شهر و بوق ماشین ها، بخاطر امن بودن برای پرندگان صدای خوش پرندگان را به گوش ما  می رساند.

در این بخش از سایت ویلاطور تلاش دارد تا مواردی را که درهنگام خرید ویلا باغ ، خرید ویلا روستایی ، خرید باغ ویلا شمال مهم است یاد آوری کرده تا به راحتی بتوانید بهترین ویلا باغ در شمال را برای خرید انتخاب کنید.

در سال‌های اخیر خرید ویلا باغ در شمال توسط پایتخت‌ نشینان بسیار رایج شده است. به تجربه گروه ویلاطور آب و هوای فوق العاده، طبیعت زیبا و دلنشین، فاصله کم با پایتخت و وجود امکانات رفاهی در شمال، مردم کشور عزیزمان ایران را بر آن داشته تا به خرید ویلا باغ در شمال روی بیاورند.

مهمترین موارد در خرید خانه باغ


از مهمترین مواردی که در انتخاب یک خانه باغ در شمال باید در نظر داشته باشید اول از همه  انتظارات شما از یک محیط سرسبز و روستایی شمال در چهار فصل سال است و اینکه این باغ ویلا شمال یا زمین روستایی چه امکاناتی داشته باشد؛ مثل آب، برق، گاز، اینترنت و... که برای شما بسیار مهم هستند.

تصور شما از داشتن یک خونه باغ روستایی شمال داشتن تعطیلاتی زیبا وگذراندن لحظات خوش،  پرنشاط با آرامش در کنار خانواده و دوستان است.

هدف ویلاطور با تهیه این مطالب در مورد خرید ویلا باغ شمال این است که شما همراهان را برای خرید ویلا باغ راهنمایی کرده و موارد مهمی که برای خرید خانه باغ شمال لازم هست را به شما معرفی کند.

گزینه های خرید و فروش باغ ویلا


با تجربیات چندساله در خصوص خرید و فروش باغ ویلا گزینه هایی که برای خرید و فروش باغ ویلا باید در نظر گرفته شود ما به تفصیل شرح می دهیم و از نظر میزان اهمیت به ترتیب ذیل آورده ایم:

اولین موردی که در خرید ویلا باغ شمال باید مورد توجه قرار گیرد موقعیت محلی و  دسترسی آن می باشد زیرا مسیر دسترسی و موقعیت محلی به طور ناخود آگاه در میزان استفاده از باغ ویلا تاثیر بسزایی دارد.این موضوع را می توان با تحقیق و پرسش از مشاور متخصص املاک که در شمال فعالیت دارد متوجه شد. پس یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت می باشد دسترسی محلی می باشد.

آمل، محمودآباد و چمستان با توجه به مسیرهای دسترسی آسان و نزدیکی به تهران بخصوص در روزهای تعطیل یکی از گزینه های مناسب برای خرید باغ ویلا می باشند که به راحتی و به فاصله ایی 3 ساعته از تهران به باغ ویلای شخصی قابل دسترسی هستند.

موقعیت محلی ویلا باغ شمال


از نظر موقعیتی می توانیم باغ ویلا ها را به چند دسته تقسیم بندی کنیم:

ویلا باغ مجموعه ای

در آمل، محمودآباد و چمستان مجموعه های باغ ویلا بسیاری وجود دارد که ماهیت کلی این مجموعه ها به این صورت است که مجموعه ها در ابتدا باغ های بزرگی بودند که به قطعات کوچک و اکثراَ 400 متری و  1500 متری تقسیم شده اند و معمولا این مجموعه ها دارای درب ورودی و کوچه های اختصاصی و نگهبانی می باشند.

باغ ویلا شهرکی

در آمل، محمودآباد، نور و چمستان ویلا باغ شهرکی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی هایی می باشند.

کسانی که مرتب بودن خیابان ها و پرستیژ باغ ویلا های اطراف برای آنها مهم می باشد این نوع بافت را می پسندند.

ویلا باغ محیط مسکونی

اکثر باغ ویلاها در شهر آمل، محمودآباد و چمستان در اطراف محیط های محلی و مسکونی واقع شده اند که در گذشته این مناطق باغ های بزرگ بوده است اما با گذشت زمان و ارزشمند شدن اینگونه املاک باغی، مالکین آن را به ویلا باغ تبدیل کردند.

ویلا باغ در شمال

اسناد و مدارک ویلا باغ


همیشه قبل از خرید خانه باغ یا یک خانه روستایی قدیمی در شمال به این نکته توجه داشته باشید که خانه باغ روستایی مورد نظر شما به صورت ارثی است یا دارای یک مالک واحد و از همه مهم تر اینکه سن بنا چند ساله است؟

باغ ویلا هایی که دارای ساخت جدید هستند و سن آنها زیاد نیست معمولا دارای یک مالک هستند و وراث در پای معامله حضور ندارند. ولی با سبک ساخت و ساز های جدید ویلا ها کمتر به صورت باغ ویلا ساخته می شوند و اکثر خانه باغ هایی که وجود دارند قدیمی هستند. این نکته باعث می شود که باغ ویلا ها قدیمی بوده و طبیعتا دارای وارث یا وراث باشند. در ادامه نکاتی که باید در خرید خانه باغ شمال رعایت کنید برای شما توضیح داده می شود.

حتما در برگه مبایع نامه شماره کنتور آب، برق، گاز، تلفن و اشتراکات اصلی را ذکر کنید و تک تک این موارد مهم در دفتر خانه بعد از خرید ملک باید به نام شما شده باشد.

زمین باغ ویلا


کلیه توابع زمین ها باغ ها حتی برخی درختان کهنسال اطراف یا داخل زمین ویلا باغ در برگه معامله و اسناد هنگام خرید ذکر شوند تا بعدا با وراث، همسایگانی که نمیشناسید درگیر مباحث حقوقی نشوید.

حتما کلیه موارد ذکر شده در بنچاق قدیمی را با برگه مبایعه نامه جدید چند بار مورد بررسی قرار دهید تا از نظر ابعاد زمین و املاک اصلی که در حال خریداری شدن است حتما در خرید خانه باغ روستایی که مالکیت موروثی دارند گواهی حضور همه وراث را  تقاضا کنید.

مواردی که در بالا ذکر شد بر حسب تجربه خرید و فروش و حضور در ده ها معامله خرید و فروش ویلا باغ در شمال عنوان شده است.

در صورت تمایل به خرید خانه یا زمین، خانه باغ روستایی در استان مازندران و شهرهای زیبا با طبیعت بکر، می توانید با مشاورین ویلاطور که شماره تماس آنها در ویلاهای بالا ثبت شده تماس بگیرید.

در ادامه مطلب، به باغداری، باغسازی و هدف از آن می پردازیم:

باغ داری چیست ؟


باغداری دانش و فن بررسی و پژوهش میوه‌ شناسی،

گیاه ‌شناسی، گل‌ شناسی و بوستان ‌ها

و محیط زیست و همچنین

استفاده از محصولات باغی است.

باغ داری فعالیت، هنر یا پیشه رویاندن گیاهان است.

باغ داری پیرامون خانه و مسکن افراد و در محلی

به نام باغ یا باغچه صورت می‌گیرد.

باغ‌ها بیشتر چسبیده

یا در نزدیکی مناطق مسکونی قرار دارند؛

یا در اطراف شهرها و روستاها. باغچه ‌ها

نیز در حیاط خانه ‌ها یا کنار خیابان ها طراحی و ساخته می‌شوند.

باغ سازی چیست ؟


یکی از اولین اقدامات بشر

در عرصه معماری و ساخت

و ساز بنای خانه باغ

و باغ سازی بوده است؛

مرحله‌ ای که انسان‌ ها

اقدام به ایجاد فضای سبز می‌کنند

و نهایتا به باغ ‌ها و پارک های امروزی

می‌انجامد. باغ‌ سازی در کشور ما

سابقه دیرینه‌ ای دارد.

باغ سازی هنر ترکیب عناصر معماری،

عناصر گیاهی و نمایش آب است

در کنار یکدیگر به گونه ‌ای که نتیجه کار

با توجه به شرایط اقلیمی

و محیطی

پاسخگوی انتظارها

و آرزوهای مردمی خاص

در مورد باغ باشد.

هنر باغ‌ سازی با تقدم زمانی

در کشورهایی همچون

کشور خودمان ایران

و انگلیس، ایتالیا و فرانسه

وجود داشته ‌است

و در هر یک از این کشورها

این هنر به روش ‌ها و شیوه ‌های

خاص خود انجام گرفته ‌است.

خرید و فروش ویلا باغ در شمال

مثال باغ ویلا خارجی


به عنوان مثال در باغ‌ های ایتالیایی

دخل و تصرف زیادی در طبیعت نمی‌شود

و همه چیز همان گونه که هست

در نهایت کمال و زیبایی را نمایش می دهد.

هریک از اشکال و ابعاد سنگ

در باغ ایتالیایی معنای نمادین

مشخصی دارد. سنگ بزرگ

نشان کوه است، سنگ‌های تیز

و سرکش نشان آتش

و سنگ ‌های صیقلی

نمادی از آب میباشد.

درباره باغ‌های معلق

بابِل هم بسیار شنیده ‌ایم.

زندگی شهرنشینی ماشینی

با خستگی های خودش انسان

را از طبیعت جدا می‌کند،

باغ‌ سازی دعوتی است از طبیعت

به درون شهر و روستا که منتها

در این حرکت طبیعت در رابطه

با خواسته انسان ‌ها و فرهنگ

آنها به گونه ‌های مختلفی

به نظم کشیده می‌شود

و به صورتی در می‌آید که

نه طبیعت کامل است و

نه معماری تنها است.

بلکه حاصل کنار آمدن هر یک

از عناصر تشکیل دهنده

باغ با عناصر دیگر است.

خرید ویلا باغ


ویلا باغ خرید و فروش ویلا باغ شمال مازندران ایران خانه فروش خانه و ویلا فروش باغ خانه ویلا خرید خانه باغ شمال خرید باغ ویلا شمال خرید شمال خرید ویلا فروشی ویلا باغی ویلای شمال باغی لوکس لاکچری شیک فول امکانات خانه ویلا باغ ویلا زمین باغ ویلا شمال دوبلکس لب آب کنار دریا ساحلی لب ساحل نزدیک جنگل جنگلی صورت ویلا مبله باغ باغی باغ خانه باغ خرید فروش در شمال قیمت در شمال قیمت شمال لیست ویلا باغ کوچک بزرگ وسیع  ویلا باغ شمال باغ ویلا روستایی فروش در شمال خرید ویلا چمستان ویلا شمال خرید ویلا ارزان در شمال باغ ویلا کوچک مستقل جنگلی ساحلی خرید همکف فلت نیم پیلوت دوبلکس تریبلکس خرید ویلا باغ شمال ایران مازندران محمودآباد نور رویان چمستان سعادت آباد خرید ویلا باغ آمل با درختان میوه و زینتی تزیینی با انواع درختان میوه استخردار آلاچیق ویلا باغ مساحت بالا سند دار سنددار ششدانگ تک برگی فروش در شمال .

خونه باغ

هدف باغ سازی


ممکن است اهداف متفاوتی

برای ایجاد باغ وجود داشته باشد.

مانند باغی که پیرامون

ویلایی شیک و زیبا در شمال

را شکل داده است یا باغی

که برای استفاده همگانی

طراحی و ساخته شده باشد.

همواره اهداف کلی باغ

وصول همنشینی

و لذت بردن از طبیعت است

که در نهاد انسان ‌ها وجود دارد.

 زندگی شهرنشینی انسان را

از طبیعت و آرامش جدا می‌کند؛

باغ ‌سازی دعوتی است از سوی طبیعت

به درون طبیعت خدادادی، منتها

در این حرکت طبیعت در رابطه

با خواسته انسان ‌ها و فرهنگ آنها

به گونه ‌های مختلف

به نظم کشیده می‌شود

و به صورتی در می ‌آید

که نه طبیعت کامل

و نه معماری تنها است. بلکه حاصل کار

هر یک از عناصر تشکیل دهنده

باغ به عناصر دیگر است.

zillow / ویکیپدیا / ویکیپدیا
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118