۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۵
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۲۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۵۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۴
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال

ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم پیلوت


 در طراحی ویلا نیم پیلوت برای ایجاد فضایی مثل اتاق خواب، پارکینگ، انبار یا موتورخانه، یک اختلاف سطح نیم طبقه ای فراهم می شود که به آن نیم پیلوت گفته می شود و علاوه بر آن در نمای نیم پیلوت نمای داخلی ویلا نیز زیباتر شده و از یکنواختی خارج می شود.

طراحی ویلا نیم پیلوت


طراحی و ساخت خرید ویلا نیم پیلوت در شمال کشور برای ویلاهایی در نظر گرفته می شود که سازنده قصد دارد در کنار اینکه وبلای لوکس، زیبا و دارای استحکام بسازد قیمت ویلا نیز مناسب باشند تا راحت تر بفروش برسد و نوع این طراحی و ساخت ویلا در شمال بسیار رایج است.

در نیم پیلوت طراح اتاق خواب یا اتاق خواب ها را در سطحی بالاتر از سالن اتاق نشیمن طراحی می کند و برای ورود به اتاق خواب پله قرار می دهد. این نوع طرح خانه که با نام نیم پیلوت در شمال شناخته می شود علاوه بر شیک‌ و مدرن تر شدن نمای داخلی ویلا، حس امنیت و آرامش بیشتری به این اتاق می بخشد.

به این دلیل که در ویلا دوبلکس و نیم دوبلکس هم اختلاف بین طبقات وجود دارد، پس ویلا نیم پیلوت هم با توجه به ایجاد اختلاف سطح در طراحی داخلی ویلا، هم رده یا زیر مجموعه ای از طراحی‌ های ویلا دوبلکس و نیم دوبلکس در نظر گرفته می شود.

ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم پیلوت در شمال


با خرید ویلا نیم پیلوت در شمال اطمینان خاطر کسب میکنید که هیچگونه نم و رطوبت به داخل ویلا مخصوصا در اتاق خواب ها نمی تواند نفوذ کند.

در شمال به دلیل رطوبت مخصوصا در ویلاهای ساحلی، رطوبت زمین در ویلاهای همکف بسیار خسته کنند است و باعث اذیت اعضای خانواده میشود. ولی در طراحی نیم پیلوت این مشکل کاملا برطرف شده و از بابت رطوبت خیال خریداران راحت است.

نوع طراحی نما ویلا نیم پیلوت


طراحی نما ویلا نیم پیلوت شمال به صورت های مختلف انجام می شود و از متریال مختلفی برای زیبایی آن استفاده می شود که شامل سنگ، سیمان، سرامیک و... می باشد.

نوع طراحی داخلی ویلا نیم پیلوت شمال


طراحی داخلی ویلا نیم پیلوت شمال به این صورت است که دو خواب یا در بعضی موارد سه خواب به صورت مارپیچ در نیم طبقه ی بالا قرار دارند که در زیر آنها فضای خالی برای پارکینگ به وجود می آید.

در نیم پیلوت شمال برای ویلاهای سه خواب بالا باید سقف سالن نشیمن را بالا تر ببرند تا 3 خواب در بالا با اندازه های استاندارد ساخته شوند. ویلاهای نیم پیلوت شمال که دارای دو خواب بالا هستند احتیاج به سقف سالن با ارتفاع بالا ندارند ولی باز هم به سلیقه  طراح و سازنده بستگی دارد.

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

ویلا نیم دوبلکس


در اینجا لازم است در مورد طراحی نیم دوبلکس نیز توضیح کوتاهی بدهیم که شباهت زیادی به نیم پیلوت دارد.

ویلا نیم پیلوت ، ویلا نیم طبقه در بین عموم جامعه شهرت دارد و به ویلا هایی که میان ویلا فلت با ویلا دوبلکس قرار دارند و بیش تر به ساختمان هایی که دارای دو خواب با پارکینگ زیر ساختمان اجرا شده اند ، نسبت داده می شود. اینگونه ویلا ها تا حدودی در شمال دیده می شوند که با قیمت ارزان تر از ویلا دوبلکس و اندکی بالا تر از ویلا همکف خریداری می شوند.

ویلا نیم دوبلکس همان نیم پیلوت هستند با این اختلاف که در قسمتی از خانه یک اختلاف سطح چشمگیر در گوشه ای از خانه ساخته می شود، مانند عکس زیر:

طراحی داخلی ویلا نیم دوبلکس ویلاطور

 یا اینکه خواب های بالا با اختلاف خیلی بالایی در ارتفاع قرار دارند و با پله گردان به هم متصل می شوند.

محبوبیت ویلا نیم پیلوت شمال


ویلا نیم پیلوت شمال آن دسته از طراحی ویلا هایی است که می توان گفت بیشترین طرح و ساخت نقشه ویلا در شمال را به خود اختصاص داده و نیم طبقه ساخته می شود. نیم پیلوت شرایط یک ویلای مطلوب برای تمام خانواده ها را در خود دارد و اعضای خانوداه قادر هستند با سلیقه شخصی خود یک نیم پیلوت با استخر و محوطه سازی حیاط زیبا را در اختیار داشته باشند.

این سبک ساخت در شمال به این دلیل جزو پر فروش ترین ویلاها در شمال به حساب می آید که در طبقه همکف دارای سالن بزرگ با آشپزخانه ای با امکانات عالی و در بعضی موارد جدای از دو خواب در نیم طبقه ی بالا، یک اتاق خواب مستر در طبقه  همکف نیز دارد که برای افراد مسن یا کودکان طراحی و ساخته می شود.

در ادامه این مطلب، ویلاطور در مورد نما نیم پیلوت، نوع طراحی نیم پیلوت شمال، مزایا نیم پیلوت شمال و قیمت ویلا در شمال موضوعات مختلفی را مطرح و مورد بررسی قرار می دهد. ابتدا با نمای نیم پیلوت آشنا می شویم:

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

نمای ویلا نیم پیلوت


از آنجایی که ویلاهای نیم پیلوت دارای ارتفاع هستند، طراحی المان های عمودی در نمای ویلا باعث صلابت بیشتر ویلا می شود؛ مخصوصا اگر عرض ویلا نیم پیلوت شما زیاد باشد این المان های عمودی به آن ها اجازه می دهد تا تناسبات بصری شان حفظ شود. اکثر نیم پیلوت در شمال از طرح رومی برای انجام این نوع المان ها استفاده می شود. اینکه چه سبک از ساختمان نیم پیلوت بهتر است یا بدتر کاملا به سلیقه شما بستگی دارد.

سادگی نما نیم پیلوت شمال


در طراحی نمای خارجی ویلا نیم پیلوت شما نباید نما را آن قدر شلوغ کنید که سادگی و خوانایی نما از بین برود بلکه باید حواستان به ترکیب متریال به کار گرفته شده، مواد و مصالح باشد تا بیش از اندازه نما را تحت تاثیر قرار ندهید. استفاده از دو متریال برای طراحی نمای نیم پیلوت در شمال کافی است.

استفاده از کنسول هایی که با یک متریال متفاوت پوشانده شده اند نیز می تواند یکی از راه های طراحی نمای نیم پیلوت باشد که در واقع استفاده از این کنسول ها استفاده درست از پتانسیل نما در ویلا شمال می باشد. به این معنا همان چیزی که در نما وجود دارد با رنگ و جنسی متفاوت دیده می شود و همین تفاوت رنگ و متریال می تواند به طراحی نمای ویلا نیم پیلوت شمال کمک کند.

راه پله داخل ویلا نیم پیلوت


راه پله های ویلا نیم پیلوت بخش

جذاب ویلا شمال هستند.

اینکه راه پله نیم پیلوت چه

فرمی داشته باشد به فرم

و متراژ بنا بستگی دارد.

استفاده از راه پله دایره ای

در نیم پیلوت خیلی کم  استفاده می شود

چون فضای زیادی را اشغال می کند

و فاصله تا نیم طبقه بالا آنقدر

زیاد نیست که بشود از پله دایره ای

استفاده کرد. به همین دلیل

در اکثر ویلا نیم پیلوت شمال

از پله گردان چوبی که چسبیده

به دیوار نصب می شود استفاده

می شود که برای فضا سازی

و دکور داخل ویلا مزاحمت

ایجاد نمیکند و البته دارای زیبایی خاص

خود می باشد. البته در نوعی

دیگر از راه پله های نیم پیلوت شمال

راه پله از جنس متریال سنگ است

و با نرده استیل به زیبایی

طراحی و ساخته می شود.

راه پله در شکل ها و طرح های مختلف و با استفاده از متریال گوناگون ساخته می شود. راه پله ها در انواع فلزی ، سنگی ، چوبی و... وجود دارند که طراح طبق دکوراسیون داخلی ساختمان از مدلی که مناسب آن خانه هست استفاده می کند.

قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال


طراحی نیم پیلوت در کنار

تمام زیبایی ها و مزایایی

که بیان شده تقریبا هزینه ای

بسیار کمی دارد. البته همانطور

که در بالا نیز به آن اشاره شد،

نیم پیلوت مابین همکف

و دوبلکس است که سازنده ها

برای اینکه یک ویلای خوب با کیفیت

بسازند و راحت تر آن را بفروشند

ویلا نیم پیلوت می سازند.

به این دلیل که هم از ویلای همکف

بسیار زیباتر است و هم داراری

فضای بزرگتر با آپشن های بیشتر است.

هر انسانی دوست دارد

که یک ویلا متعلق به خود

داشته باشد و برای این منظور

پس انداز می کند، وام می گیرد

و اگر لازم باشد پول قرض می کند.

اما ویلایی که به این اندازه برای

آن تلاش می کنیم باید

چه شکلی باشد ؟

ویلایی مستقل در میان باغ ،

با حیاط و فضاسازی سبز و

دلنشین خانه نیم پیلوت ؟

خرید ویلا نیم پیلوت


ویلا نیم پیلوت خرید و فروش ویلا نیم پیلوت در شمال مازندران کشور ایران متراژ بالا در موقعیت مکانی ساحلی جنگلی کوهپایه ای کوهستانی خرید ویلا نیم پیلوت در آمل محمودآباد نور نوشهر رویان چمستان سعادت آباد فول امکانات قیمت پایین ارزان اقساطی چکی خرید ویلا شمال نیم پیلوت بهترین منطقه شمال ویلا نیم طبقه نیم دوبلکس نیم پیلون جنگلی نیم پیلوت ساحلی نیم پیلوت شهری نیم پیلوت کوهی کوهستانی کوه پایه ای نقشه تصاویر نمای داخلی ویلا نیم پیلوت چیست نمای داخل ویلای نیم پیلوت ویلا نیم پیلوت یعنی چه ویلا نیم دوبلکس نیم پیلوت شیک .

خرید ویلا نیم پیلوت شمال

تراس ویلا نیم پیلوت شمال


با خرید نیم پیلوت در شمال

میتوانید خاطرتان جمع باشد

که ویلای شما چشم انداز

خوبی دارد. چون تمام ویلاهای

نیم پیلوت شمال دارای تراس وسیع هستند.

شما میتوانید با دیزاین کردن

تراس با وسایل راحتی نشیمن

مانند مبل ، صندلی ، میز و...

جمع های خانوادگی و دوستانه

را به تراس دعوت کنید تا اوقات

خوشی را در کنار هم رقم بزنید.

با خرید ویلا نیم پیلوت شمال

جدا از تمام مزایای آن، ویلای

شما دارای دو تراس وسیع است

که یکی در قسمت ورودی و دیگری

در قسمت اتاق خواب بالا قرار دارد.

البته در بعضی از نیم پیلوت شمال

در پشت خانه نیز یک تراس کوچک

طراحی و ساخته

می شود که معمولا

دارای چشم انداز

خوبی به اطراف هستند.

شما از تراس ها

جدا از ویو مناظر اطراف،

به حیاط ویلای خودتان

نیز کاملا مشرف کامل هستید.

zillow / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118