۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۱۰
بنا بنا ۲۶۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۶۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۲۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۵
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۳۲۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۴۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۵۰
بنا بنا ۲۱۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۹۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۱
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۲۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۱۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۵
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۵
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۲۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۵
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۵
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۱۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۷۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    • صفحه 1 از 2
    • 1
    • 2

خرید ویلا شمال

خرید ویلا در شمال

ویلا شمال


به صورت کلی سفر برای ما به عنوان اصلی ترین تفریح به شمار می رود و برای رفتن به سفر قطعا به یک اقاتگاه مناسب نیاز است. اما بدون هیچ شکی می توان گفت مهم ترین نقطه کشور

که بیشترین مسافر را در ایام تعطیل جذب می کند، شمال کشور به ویژه استان مازندران است که دارای بهترین طبیعت کل کشور بوده و فاصله بسیار کم 3 ساعته تا پایتخت دارد.

از این رو افرادی که برای روزهای تعطیل خود و خانواده شان به دنبال خرید اقامتگاه هستند، خرید ویلا در شمال کشور را در اولویت قرار می دهند.

 

خرید ویلا در شمال


خرید ویلا در شمال خرید ویلا استخردار اقساطی ویلا باغ تو شمال ویلا جنگلی ارزان قیمت ایران

با عکس خرید ویلا در شمال تا 300 میلیون تا 200 میلیون تا 500 میلیون میلیارد شهرکی متراژ بالا شهرک های شمال روستایی سنددار سنددار شمال شرایطی ارزان از دم قسط استخر دار اقساطی امل یا همان آمل با استخر با قیمت مناسب جنگلی

چمستان قسطی خرید ویلا در شمال کشور لاکچری شیک فلت همکف هم کف قدیمی کلنگی کوهستانی شمال لوکس مدرن ملک در شمال میلیاردی نقلی نوساز کلید نخورده  ویلا های شمال خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای شمال قیمت مناسب خانه ویلا خرید زمین خرید فروش ویلا خرید و فروش مازندران ویلای مازندران خرید مازندران ویلاهای شمال خرید فروشی .

خرید ویلا در شمال

چه نوع ویلایی بخریم ؟


در انواع مختلف زیر ساخته می شوند:

الف) همکف: معمولا خانه هایی که با اختلاف سطح حداقل یک متر از زمین ساخته می شوند و در مجموع بدون اختلاف سطح هستند، خانه ی همکف یا فلت میگویند.

ب) دوبلکس: اگر داخل 1 واحد ویلا، 2 طبقه طراحی و ساخته شود و این دو طبقه را با يک پلکان به یکدیگر متصل نمایند، به آن طراحی دوبلکس می‌گویند.

ج) تریبلکس: طراحی ویلا تریبلکس به صورت 3 طبقه است. یعنی داخل 1 واحد، 3 طبقه طراحی شده و این 3 طبقه را با پلکان به یکدیگر متصل می نمایند، که به آن  طراحی ویلا تریبلکس می‌گویند.

خرید ویلا ارزان در شمال


خرید ویلا ارزان شمال ارزان قیمت با قیمت ارزان قیمت در فروشی ارزان ویلاهای ارزان خرید ویلایی خرید ویلا ارزان اقساط شمال آمل امل چمستان ارزان خرید خرید شمال جنگلی در جنگل در چمستان در شمال ایران

با عکس در کلوده ارزان ساخت دوبلکس سه خواب فروشی در شمال قسطی شمال مازندران محمودآباد شهرکی دربست ویلا فروشی نقلی ارزان نیم پیلوت در مازندران نیم پلوت نیمپلوت دوبلکس همکف فلت حیاط دار

سنددار استخردار آلاچیق آبنما 3 خواب 2 خواب 1 خواب 4 خواب سرویس بهداشتی حمام مستقل در کلوده ساخت در شمال سه خواب فروشی قسطی پول نیاز پول احتیاج فوری ویژه ویلا ارزان در شمال .

خرید ویلا ارزان در شمال

دلایل گران یا ارزان بودن ویلا شمال


رانندگی در جاده هراز و ساعت ‌ها تماشای زیبایی های مسیر چقدر حس خوبی دارد، چه هیجان‌انگیز است و چه مصفاست کباب بلال در کنار جاده مه گرفته هراز با چشم انداز رودخانه و جنگل و کوه.

طبیعتا خرید ویلا فقط لازم به یک بودجه ی مناسب دارد؛ ولی موضوعات دیگری نیز لازم هستند تا یک ویلای باب میل خودمان بخریم؛ چون با نداشتن شناخت باعث به دردسر افتادن خود و خانوادمان می شویم،

چون هیچ شناختی از شمال نداریم و مناطق مناسب این خطه برای خرید ویلا را اصلا نمی‌شناسیم.

خرید ویلا اقساطی در شمال


خرید ویلا شمال قسطی خرید ویلا اقساطی در شمال کشور اقساطی ویلاهای مازندران اقساطی لوکس اقساطی چکی اقساطی ایران فروشی در جنگلی شهرکی دربست استخردار

حیاط دار متراژ بالا سنددار سند دار ساحلی جنگلی مستقل نوشهر نور رویان محمودآباد چمستان آمل امل سرخرود فریدون کنار

فروش اقساطی از دم قسط بدون بهره بانکی بدون سود زیرقیمت ارزان ارزانترین تمام قسطی اقساطی قسط اقساطی .

خرید ویلا اقساطی در شمال

مثال روش پرداخت اقساطی ویلا شمال


گاهی اوقات خریدار ویلا شمال توان پرداخت یکجا برای خرید ویلا را ندارد و یا اینکه در حال حاضر به اندازه ی قیمت کل ویلا شمال بودجه در اختیار ندارد.

در این هنگام با توافق هر دو طرف قرارداد، خریدار حداقل یک سوم یا نیمی از قیمت نهایی ویلا را پرداخت میکند و مابقی قیمت ویلا را در طی زمان یا زمان  های توافقی به چند قسمت تقسیم میکند و به صورت کامل به فروشنده ویلا تحویل می دهد.

خرید ویلا باغ در شمال


خرید ویلا باغ شمال خرید ویلا باغ ویلا باغی استخردار سنددار استخر دار سند دار  خرید ویلا باغ اقساطی باغ ارزان مرکبات میوه سبزی سبزیجات محوطه سازی خرید باغ و ویلا در چمستان محمودآباد

مازندران نوشهر آمل نور رویان چمستان فریدون کنار سرخرود خانه باغ شمال زمین باغ ویلا در شمال روستاهای خرید فروش خرید و فروش باغ و ویلا خانه باغ باغ مازندران خونه خرید زمین خرید ویلا شهرکی دربست

با نگهبانی امنیت بالا دوربین مداربسته دزدگیر خرید ویلا شمال باغی .

خرید ویلا باغ در شمال

سه نوع ساختار باغ  ایرانی


اشاره دارد. یکی از مشخصه ‌های باغ ایرانی عبور جوی آب در داخل باغ است که معمولا در این باغ سراها در وسط باغ استخر و یک ویلا باغ تابستانی طراحی و ساخته می شود.

بعضی باغ‌ ها به صورت چهار باغ هستند، چهار باغ به این معنی است که آب را در ۴ مسیر عبور می دهند.

خرید ویلا جنگلی در شمال


خرید ویلا جنگلی خرید ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور ایران مازندران خرید ویلا فروشی در شمال جنگلی استخردار سند دار ششدانگ تک برگ آلاچیق دار نما سنگ شهرکی دربست سنددار استخر دار

ویو کامل جنگل محیطی دنج و خوش نشین امنیت بالا دوربین مداربسته با نگهبانی کامل 24 ساعته ویو ابدی ویلاهای اوکازیون زیرقیمت ارزان از 100 میلون 300 میلیون 400 500 600 تا بالای میلیارد ر محیطی خوش نشین

آب و هوا عالی جنگل و دریا و کوه کوهپایه کوهستانی جنگلی در جنگل حومه نزدیک جنگل .

خرید ویلا جنگلی در شمال

انواع جنگل


 در سطح بین الملل جنگلی تقسیم می شوند:

  1. جنگل های مرطوب گرمسیری یا همان جنگل های بارانی

  2. جنگل های خشک گرمسیری یا همان جنگل های کاج


تا به اینجای این مطلب از ویلاطور شما با تعریف جنگل و انواع آن آشنا شدید. در ادامه با موضوعاتی که ویلاطور بیان می کند شما با دید باز و اطلاعات کامل می توانید اقدام به خرید ویلا جنگلی کنید.

خرید ویلا در چمستان


خرید ویلا چمستان خرید ویلا در چمستان ارزان جنگلی شهرکی دربست چمستان خرید ویلا ویلاهای چمستان ویلا نور و چمستان قسطی شیک لوکس مدرن طراحی  ساخت نوساز نوساخت کلید نخورده

سنددار استخردار با عکس امل آمل اقساطی قسطی چکی از دم قسط بدون بهره خرید ویلا در جاده چمستان خرید ویلا در بهترین منطقه چمستان چمستان نور مازندران سند دار خرید ویلا ارزان قیمت در چمستان

خرید و فروش ویلا در شمال کشور خرید ویلا فروشی خرید ویلا در شمال ایران چمستان .

خرید ویلا در چمستان

آب و هوا چمستان


چمستان از نظر تقسیمات اقلیمی جزو اقلیم معتدل می ‌باشد. آب و هوای چمستان معتدل. ارتفاعات چمستان از پوشش گیاهی جنگلی با انواع درختان افرا، بلوط، توسکا، گل گاو زبان، اوجا، گیاهان خاکشیر، کاسنی، زرشک، بمبارمنگ، گل ختمی تشکیل شده است.

خرید ویلا دوبلکس در شمال


خرید ویلا دوبلکس شمال خرید ویلا دوبلکس شهرکی نیم دوبلکس ویلای دوبلکس در محمودآباد ارزان استخردار شمال اقساطی شمال جنگلی ارزان شمال استخردار شمال

قسطی ارزان ارزان ترین تریبلکس تریپلکس دو طبقه سه طبقه خرید ویلا دوبلکس جنگلی چمستان دوبلکس چمستان شهرکی دربست حیاط دار حیاط بزرگ متراژ بالا خرید ویلا دوبلکس محمودآباد آمل نور نوشهر قائمشهر نور رویان سعادت آباد خرید ویلا مازندران

دوبلکس ویلا شمال خرید دوبلکس فروشی خرید و فروش دوبلکس اقساطی تمام قسط کشور ایران مازندران .

خرید ویلا دوبلکس در شمال

پنجره ها در نما ویلا دوبلکس


یکی دیگر از ترفندهای طراحی استفاده از پنجره ها است. معمولا ویلاهای شمال به دلیل استفاده از چشم انداز دارای پنجره های زیادی هستند و اگر طراح هوشمند باشد بدون استفاده از عوامل اضافی و با کمک المان های موجود در نمای ویلا می تواند یک نمای مهندسی و زیبای دوبلکس طراحی کند.

مثلا می شود به جای طراحی کامل نما به طراحی قاب پنجره ها پرداخته، در نهایت وقتی این قاب پنجره ها در نما ویلا دوبلکس کنار هم قرار می گیرند باعث ایجاد یک نمای زیبا خواهند شد.

خرید ویلا شهرکی در شمال


خرید ویلا شهرکی شمال خرید ویلا شمال شهرکی ویلای شمال شهرکی فروشی در شمال محیط خرید ویلا شمال استخردار شهرکی دربست مستقل آلاچیق  متراژ بالا حیاط دار بزرگ سنددار چمستان نور نوشهر آمل محمودآباد سرخرود فریدون کنار خرید ویلا شمال لوکس شهرکی لاکچری خرید ویلا شمال شهرکی لوکس

خرید ویلا در شمال کشور ایران خرید ویلا شهرکی قسطی خرید و فروش اقساطی ارزان زیرقیمت انشعابات نصب ساحلی جنگلی خرید ویلا شهرکی با نگهبانی امنیت بالا دوربین مداربسته نگهبانی 24 ساعته

خرید ویلا شهرکی سند تک برگ ششدانگ خرید ویلا شهرکی در شمال .

خرید ویلا شهرکی در شمال

قیمت ویلا شهرکی شمال


 سازنده

های

ویلا شهرکی

از کمترین

فضای

ممکن

نهایت

بهره

را می ‌برند

و این فضا

را به ویلا هایی

با تراکم بالا

و با طراحی

تقریبا

یکسان

اختصاص

می‌دهند.

البته

در بعضی

شهرک های

شمال

ویلا های

شهرکی

در طرح های مختلف و در بعضی دیگر در 1 یا 2 تیپ طراحی و ساخته می شوند. از طرفی سازنده ها به دلیل حجم مصرف بالای مصالح ساختمانی و مواد اولیه خود را به صورت عمده تهیه می‌کنند و هزینه تهیه

این مواد برای آنها بسیار کم تمام می‌شود. همچنین زمینی که  سازنده های ویلا شهرکی می خرند در متراژهای بالا است.

خرید ویلا در محمودآباد


خرید ویلا محمودآباد خرید ویلای در محمودآباد کلوده شمال خرید و فروش ویلای مازندران ایران کشور ویلاهای انواع زیبا خوش ساخت نوساز خرید ویلا در شمال ایران محمودآباد کشور محمودآباد

فروشی ویلای شمال فروشی محمودآباد خرید ویلا قسطی در خرید ویلا شهرکی محموداباد خرید ویلا در با عکس خرید ویلای ارزان محمودآباد خرید ویلا ارزان قیمت در خرید ویلا استخردار

در محمودآباد خرید ویلا استخردار استخردار سنددار شهرکی دربست مستقل امنیت بالا دریا ساحل جنگلی ساحلی زیرقیمت ارزان ترین ارزان چکی اقساطی قسطی روستایی نقد پول لازم خرید ویلا در محمودآباد .

خرید ویلا در محمودآباد

تاریخچه و فرهنگ شهر محمودآباد


شالوده شهر در دوره ناصرالدین شاه پایه‌گذاری شده و در دوره رضا شاه بیشترین توسعه را یافته ‌است. محمودآباد در قدیم بندرگاه آمل بوده‌است. شهرستان محمودآباد خود دارای دو شهر

به نام‌های شهر محمودآباد و شهر سرخرود می‌باشد. به دلیل داشتن تاریخ کهن مراسم‌های باستانی بنا به علاقه دینی  و مذهبی با شکوه در این دیار برگزار می‌گردد.

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال


خرید ویلا شمال نیم پیلوت خرید نیم پلوت چمستان نیم پیلوت 3 خوابه 2 خوابه 4 خوابه سه خوابه سه خواب ارزان در مازندران شیک فروش نما رومی چمستان نیم پیلوت دوبلکس نیم پیلوت

شیک لاکچری لوکس مدرن نما سنگ تراورتن عالی با کفیت نوساز حیاط دار استخردار پارکینگ آلاچیق شهرکی دربست امنیت بالا نگهبانی 24 ساعته محی دنج و خوش آب و هوا نیم پیلوت ویلایی

ارزان در مازندران خرید ویلا نیم پیلوت نما رومی جنگلی ساحلی محمودآباد آمل نور نوشهر امل سرخرود سعادت آباد فریدون کنار مازندران شمال کشور ایران ارزان اقساط قسطی چکی ارزان ترین زیرقیمت اوکازیون

حیاط دار متراژ بالا تک خواب بالا دو خواب بالا نیم پیلوت نیم پلوت نیمپیلوت نیمپلوت خرید و فروش ویلا نیم پیلوت در شمال .

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

طراحی ویلا نیم پیلوت


طراحی و

ساخت ویلا نیم پیلوت در شمال کشور

برای

ویلاهایی

در نظر

گرفته

می شود

که

سازنده

قصد

دارد

در

کنار

اینکه

وبلای

لوکس،

زیبا و

دارای

استحکام

بسازد

قیمت ویلا

نیز مناسب

باشند

تا راحت تر

بفروش برسد

و نوع این

طراحی و ساخت ویلا

در شمال

بسیار رایج است.

در ویلا

نیم پیلوت

طراح

اتاق خواب

یا اتاق خواب ها

را در سطحی

بالاتر

از سالن

اتاق نشیمن

طراحی

می کند

و برای

ورود به

اتاق خواب

پله قرار

می دهد.

خرید ویلا شمال
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118